Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Historiske spor i naturen:

Kulturminner i utmark

Av kulturkonsulent Solfrid Sakkariassen, Horten kommune

Prosjektet «Kulturminner i utmark» har de siste to-tre årene vært i full gang i hele Vestfold. Med stor entusiasme, engasjement og pågang har man gjennom dette arbeidet sikret at mye verdifull kunnskap blir bevart for fremtiden.

Prosjektet er et ledd i Lokal Agenda 21, hvor et sentralt mål er å skape lokalt engasjement. Det er et samarbeid mellom kommunene i Vestfold, Vestfold fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund. Prosjektleder er Tor Bjørvik, aktiv i Lardal historielag og levende opptatt av vår nærhistorie og de kulturminner den har skapt. Rett mann til jobben med andre ord.    

Klikk for å forstørre

Kulturminner er alle spor etter mennesker og deres ulike aktiviteter. Slike synlige spor ute i naturen forsvinner imidlertid raskt og dermed ofte også bevisstheten om dem. Eksempler på nye kulturminner i Horten som nå er historie er smier, sommerfjøs, vaskeplasser, hoppbakker, fotball-løkker, bekkekverner osv.

Hensikten med prosjektet er å få registrert flest mulig kulturminner i utmark mens det ennå lever folk som kan påvise dem og husker noe om dem, å skape en positiv holdning blant grunneiere og andre til å ta vare på kulturminnene og å bruke dem til identitetsskaping og historieundervisning i lokalmiljøet. Et annet viktig mål var å få lagt resultatene/registreringene inn i Arealis – en database med mange ulike typer informasjon –  slik at kommunal planlegging kan skje mer effektivt. 

Denne omfattende og viktige registreringsjobben av nyere tids kulturminner skulle gjøres av interesserte frivillige med hovedvekt på det området de bor i og/eller kjenner til. Lokalkunnskap og interesse er her de viktigste egenskapene. Alt skulle inn på kart og i tillegg skulle man skrive ned mest mulig om selve kulturminner, som tilstand, historie, funksjon osv.

Hulvei på Vegge - Klikk for å forstørre
En gammel hulvei på Vegge er blant de kulturminner som er registrert

Etter en noe trang fødsel kom Horten kommune høsten 2002 for alvor i gang med dette viktige dugnadsarbeidet. Sammen med prosjektleder Tor Bjørvik arrangerte kommunen et åpent informasjonsmøte i Storgt. 37. Oppmøtet var særdeles godt og stemningen positiv. Her stilte bl.a. representanter for kommunens historielag, grunneierlag og flere enkeltpersoner. Bjørvik innledet med et engasjerende lysbildeforedrag «Naturen som historiebok» som viste noe av det som finnes av kulturminner rundt oss uten at vi er klar over det.

Steinfundamentet til bekkekvernen - Klikk for å forstørre


Steinfundamentet til bekkekvernen i Føskebekken. Området ble kalt «Hibelhølet». Eier er Knut Erik Svendsen. På bildet t.v. Kari Mikaelsen, hennes datter Synnøve Svendsen, t.h. Bente, hennes datter og tvillingene hennes Simon og Ludvig. Foto: Lars Frebergsvik 

Mange av bildene var fra registreringsarbeid som da pågikk lenger sør i fylket. Så ble det diskutert hvordan prosjektet burde gjennomføres i Horten. Det ble her bestemt å følge malen fra de andre kommunene: En koordineringsgruppe ble nedsatt, og denne hadde sitt første møte kort tid etter. Gruppen valgte da å følge hovedlinjene til de gamle skolekretsene ved inndeling av kommunen i mindre områder. Videre kom man opp med navn på personer som sitter inne med stor kunnskap om og interesse for dette emne. Horten sentrum ble av ulike årsaker utelatt, ellers ble inndelingen som følger:  

Falkensten: Trond Schmidt, Alf Breda, Kjell Jakobsen, Øivind Beckmann, Kari og Ole Jan Aasen. Fagerheim: Egil og Ragnhild Andreassen, Nora Ouff, Kjærran, Bente Aas-Haug,  Lars Frebergsvik. Indre havn, KJV, Mellomøya, Østøya og Bastøya: Steinar Jordvoll, Dagfinn Bakka, Harald Olsen, Bjørn Smørsten, Terje Tømmerstigen, Per Arne Tønnesen. Lysheim: Hallvard Brodshaug, Eivind Abrahamsen, Harald Henriksen, Svein Eika, Einar Apeness, Odd Berg, Jørn Freberg. Granly: Bjørg Solberg, Hans Christoffer Eckdahl, Jørn Borge, Johan Semb, Arve Bergqvist, Sven Olaf og Tove Knutsrud, Arvid M. Wathne, Bjørn Erichsen, Kristian Strøm jr., Stein Kristian Strøm, Hans-Christian Oset, Harald Hytten, Nordahl Raaen, Arne Dirdal og Egil Bexrud. Aasgaarden: Bjarne Johannessen, Steinar Stenersen, Geir C. Solberg, Bjørn Kr. Nilsen, Pippi Døvle Larsen og Sverre S. Grue.
Og sikkert mange, mange flere …

Undertegnede ble kontaktperson, hvis fremste oppgave var å innkalle til møter, finne frem og distribuere kart og skjemaer. Og, det morsomste og mest lærerike av alt, delta på møter og befaringer.

Det ble holdt en informasjonssamling for registratorene og noen dager senere en fagdag ute i marka, nærmere bestemt i Falkenstensområdet: Her skulle vi lære å se/lese terrenget, bruke kart og ikke minst, få en innføring i områdets historie og kulturminner. Vi rakk akkurat litt nistemat og en kaffetår før tett, vått snø tvang oss ned til bilene igjen, men da hadde vi fått gode, informative og hyggelige timer ute i naturen.

Hver krets har siden dette og frem mot offisiell levering jobbet aktivt og sikkert også høyst forskjellig. Noen ble tidlig ferdig, noen har jobbet veldig selvstendig osv. Tor Bjørvik har møtt opp ivrig og fotograferende på en rekke befaringer og møter og slik gitt verdifull hjelp underveis.

Den offisielle sluttdatoen ble for øvrig stadig forskjøvet fordi man i arbeide med et prosjekt som dette hele tiden finner så mye nytt og spennende. I løpet av høsten og vinteren mottok imidlertid Tor Bjørvik alle registreringene. Det store ønsket nå, er å få arrangert en avslutning. Dessuten er det vi har tilbakelagt nå kun en fase: Hvor skal veien gå videre?  

En ting er sikkert: Kommunen var i dette prosjektet helt avhengig av de nettverk og den kunnskapen som historieinteresserte innbyggere i kommunen sitter inne med. 

En stor takk for arbeidet som er nedlagt i prosjektet, for alle historiene, latteren, kunnskapen, engasjementet, stemningene, møtene og bekjentskapene som dere har gitt.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside