Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Lokalhistorisk arkiv for oss alle

Den viktigste grunnen for å opprette et lokalhistorisk arkiv i Horten kommune, er behovet for å samle og bevare både foto, film, private arkiv og protokoller etc. fra de mange lokale lag og foreninger, men også fra enkeltpersoner.  Mye spennende lokalhistorisk materiell blir kastet fordi det ikke finnes noe sted å levere det og hvor det oppbevares på en arkivfaglig forsvarlig måte.

Flyfoto - Klikk for å forstørre 

Bakgrunnen for å starte arbeidet med etablering av et lokalhistorisk arkiv var de mange henvendelsene vi fikk fra personer som satt på større eller mindre mengder materiell etter sine forfedre eller eget liv. Var noe av interesse?  Kan noen ta vare på det?  Spørsmålene var mange, svaret dessverre ikke særlig godt: Nei, det finnes ikke et slikt sted. Historielagets eiendom, Bruserød, er ikke et forsvarlig sted for slik oppbevaring. I kommunens arkiver er det hverken plass eller kapasitet til å ta i mot slikt materiell.

Hos enkelt personer eller lag og foreninger i kommunen ligger det mye spennende materiale som det er viktig å sikre for ettertiden. Derfor begynte arbeidet med å etablere et lokalhistorisk arkiv. Ordfører Nils Henning Hontvedt nedsatte en arbeidsgruppe. Denne la rett før sommerferien i år frem sin innstilling og saken ble politisk behandlet nå i høst.

Målet er at det etter modernisering og oppussing av Horten bibliotek kan åpnes en egen lokalhistoriskavdeling. Denne vil i tillegg til den lokalhistorisk boksamlingen, også  inneholde mikrofilmer av aviser og kirkebøker, et klipparkiv med lokalhistoriske utklipp fra aviser, blader og tidsskrift systematisk ordnet etter tema. Samlingen vil også inneholde fotografier og film fra kommunen. 

I  denne samlingen kommer i tillegg innlevert materiale, enten som er overdratt til arkivet eller deponert (utlånt) til arkivet. Dette kan være brev, dokumenter osv. om alle sider av livet i kommunen. Vitnemål, attester, førekort, pass, passersedler, medlemsblader/skriv i lag og foreninger, sanger og jubileumstaler osv. Kort sagt alt som gir oss en liten flik av lokalhistorien og dagliglivet. 


Stiftelse

I skrivende stund er arbeidet med etablering av et lokalhistorisk arkiv i tilknytning til biblioteket i Horten gått over fra å være en ide til å bli en realitet. Stiftelsens styre har holdt sine første møter og arbeidet med å utforme samarbeidsavtaler med kommunen og biblioteket har begynt. 

Dette innebærer at Horten og Borre lokalhistoriske stiftelse har et styre som skal sikre at verdiene som samles inn og benyttes i den lokalhistoriske avdelingen ved biblioteket blir tatt vare på. Det er stiftelsen som eier eller forvalter materielalet som lag, foreninger eller enkeltpersoner gir fra seg eller deponerer. På denne måten sikrer vi oss mot at vekslende politiske bevilgninger eller kommunal bemanning skal bli en trussel mot samlingen. Stiftelsen vil søke om penger fra det offentlige og andre som bevilger penger til slike prosjekter. Det vil trolig bli behov for gaver og støtte også fra bedrifter og enkeltpersoner om vi skal nå målene vi har satt for lokalhistorisk arkiv. 

Klikk for å forstørre Klikk for å forstørre

En samarbeidsavtale med kommunen vil sikre oss at materialet blir tilgjenglig via biblioteket i dettes åpningstid. I tillegg vil cirka en halv stilling ved biblioteket bli øremerket lokalhistorisk samling. Dette sikrer oss arkivfaglig kompetanse. 

Det er mange oppgaver og formaliteter som må ligge i bunnen. Her er noen oppgaver: Innsamling og mottak av materialet. Håndheving av regelverk og forskrifter. Sikring av materiale (temperatur, lys, brann etc.) Registrering og oppbevaring. Tilsyn med samlingene. Ansvar for håndheving av avtalar, klausulering, særregler for ulike kildegrupper, opphavsrett m.m. Regler for bruk/utlån til ulike brukerinteresser. Arbeid i samsvar med vedtekter for arkivet

De mange frivillige

Det vil hele tiden være behov for frivillige hender som kan bidra med registrering og mottak av materiale. I oppstarten er behovet utvilsomt størst. Det er mye å ta fatt på. Dersom flere tar i et lite tak vil mye være gjort. Vi har mange oppgaver og de fleste stiller ikke krav til hverken lokalhistoriske kunnskaper eller arkivfaglig kjennskap. Stiftelsen ønsker at interesserte og gjerne pensjonister med god tid (dem er det ikke mange av) tar kontakt om de vil bidra. Et samarbeid med historiske lag og foreninger blir også viktig. Stiftelsen vil arbeide for et nært samarbeid med de forskjellige gruppene som arbeider med historie. Også etablerte fagmiljøer vil være naturlige samarbeidspartnere. Allerede nå er det slike samarbeid i gang.

Her er litt om hva samlingen kan inneholde:
I utgangspunktet er alt av interesse. Er du i tvil om hva vi trenger, så er det bedre at vi ser gjennom det før det eventuelt hives. Et viktig moment er at gårsdagen er historie, vi snakker ikke nødvendigvis om mange titalls år tilbake før ting er historie. Horten Verft forsvant på åtti-tallet. Det finnes lite som dokumenter verftshistorien i vår kommune. Eller hva med landbruket og overgangen fra hest til motor?
 

Sande Bruk - Klikk for å forstørre

Arkivtyper

1. Privatarkiv
Med privatarkiv mener vi alle arkiv som ikke er kommunale, fylkeskommunale eller statlige. Det kan være private brevsamlinger, amerikabrev, arkiv etter bedrifter, handel, ungdomslag, idrettslag, misjonslag o.l. Det har vært og er svært mange slike arkiv rundt i kommunen. Det må være en høyt prioritert oppgave å få dette verdfulle tilfanget ordna, trygt oppbevart og tilgjenglig for brukere.
2. Kommunale arkiv
De kommunale arkiva er underlagt særlige regler for oppbevaring og bruk. Det er likevel fornuftig å se oppbevaring og formidling i sammenheng med lokalhistorisk arkiv.
3. Foto
Originalmateriale og reprodusert materiale av alle verneverdige foto. Herunder bilder som dokumenterer gater, steder, arbeidsplasser, hendelser, nybygging, miljøer osv.
4. Film og video
Kopi av filmer og videoer som dokumenterer hendelser og motiv fra kommunen.
5. Stedsnavn
Nedtegnelse av gamle steds- og gårdsnavn

6. Muntlig tilfang

Lydbånd, kassetter og utskrifter
7. Musikk
Opptak av musikk med tilknyting til kommunen. Det er og viktig å dokumentere det levende musikklivet gjennom opptak.

Ikke-originalt materiale:
Kopier. Her er det svært mye som er aktuelt, m.a. kopi eller mikrofilm fra offentlige arkiv.
Bøker
Et lokalhistorisk arkiv må ha et godt utvalg av lokalhistorisk litteratur. Det kan være såkalt støttelitteratur eller det kan være formidlet lokalhistorie som har interesse for kommunen.
Aviser
De viktigste lokalavisene finnes på mikrofilm.
Klipparkiv
Det bør også opprettes et klipparkiv for kommunen. I klipparkivet legger man alt som er av interesse i lokalavisene og andre kilder. Dette arbeidet er allerede igangsatt på privat initiativ.  

Forskingsarbeid

I forskjellige sammenhenger er det kommet ut forskingsrapporter som er interessante for et lokalhistorisk arkiv. Slike må systematisk oppspores og kjøpes inn.
Bibliografi
Det bør og vurderes om en skal bygge opp en egen bibliografi. Den må inneholde alle bøker, tidsskrift og artikler m.m. Biblioteket har allerede et godt utgangspunkt med sitt arbeid.
Slektsgransking
Arkivet vil være en gullgruve for alle med slektsinteresser, men kan også bli en oase dersom miljøet selv bidrar med å gjøre sitt materiale tilgjenglig for allmennheten. Arkivet vil inneholde de fleste tilgjengelige personopplysningene fra kommunen, og i arkivet vil rene,  nakne slektslister kunne suppleres med andre opplysninger fra det rike kildematerialet. Fra fotoarkivet vil en finne bilder som vil gi et enda videre og mer nyansert bilde av slekten bakover.
Hva med gjenstander ?
Når det gjelder gjenstander så får vi stadig spørsmål om vi tar i mot dette. Ja, vi gjør det, i alle fall når det ikke er snakk om traktorer og alt for store ting. Vi har til en viss grad lagringskapasitet. Det samme gjelder her som for det lokalhistoriske arkivet, det meste er spennende. En ødelagt vervensmotor, redskap fra Gannestads verksted osv. er store ting, men viktige å ta vare på. Spørsmålet om man skal lage et lokalhistorisk museum kommer sikkert til igjen bli et tema fremtiden. Ta kontakt og la oss samarbeide så finner vi alltid løsninger.

 

Horten og Borre lokalhistoriske arkiv
Att: Sekretariatsleder Jan Ingar Hansen

Tlf: 33070030

E-post: jaiha@online.no

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside