Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Borre historielag 25 år

Erik Schou Eriksen

Den 31. oktober kunne Borre Historielag feire 25 år!  Markeringen av jubiléet fant sted den 30 oktober, altså nesten på jubileumsdagen. 35 medlemmer deltok i den hyggelige markeringen hvortil ordfører og kultursjef var innbedt.  Ordføreren, selv meget historieinteressert, takket Historielaget for dets viktige arbeid og overrasket etter sin tale med å overrekke formannen kr. 5000.  Kultursjefen ytret seg i samme gate og kom inn på kommunens samarbeid med laget og nevnte spesielt de spennende, framtidige planer om kommunearkiv og lokalhistorisk verk.

Erik Schou Eriksen tok for seg Historielagets oppstart og virke gjennom 25 år:  Fødselen av laget må den gang redaktør Hans Chr. Oset og kultursekretær Jørn Freberg ha æren for.  Disse hadde våren 1978 innkalt til møte på Borre ungdomsskole. Møtet ble holdt 30. mars og 38 interesserte møtte.  Et interimsstyre virket fram til 31. oktober 1978 da stiftelsesmøtet ble holdt på Borre Menighetshus. 43 personer innfant seg og ble orientert av interimsstyret om hvordan en hadde tenkt seg Historielagets framtidige drift.

Det første styret besto av følgende personer: formann Erik Schou Eriksen, nestformann Helga Hem Olafsen, kasserer Kristian Syvertsen, sekretær Ann Christin Wøyen, styremedlem Jørn Freberg og varamedlemmene Ingvar Wistrøm, Bergljot Elset, Odd Aasen og Olav Bjørk.

Tar en for seg Historielagets vekst og virke gjennom de første 25 år og ser dettet opp mot lagets formålsparagraf, bør en si seg meget godt fornøyd. Historielaget har fulgt opp sin rolle særlig på tre områder:

1: Arrangering av temamøter, turer, arrangementer og deltatt,  alene eller sammen med andre, i spesialprosjekter som bøker, kart, foto og utstillinger. Temavalgene har hatt et stort spenn, og det ville vært en interessant oppgave i seg selv å lage en registrering av alle lagets møter gjennom 25 år.

2.: Historielagets andre virkeområde har vært Bruserød, gårdens ervervelse, oppussing og drift. Gården ble kjøpt den 10. februar 1981 for kr. 125.000. Midler til kjøp og restaurering ble skaffet til veie ved hjelp av gaver fra Borre kommune og Borre Sparebank, Jahres Humanitære Fond samt ved andelstegning blant medlemmene. En sterk pådriver i denne sammenheng var lagets mangeårige og dyktige kasserer, Kristian Syvertsen. I dag brukes huset til egen forskjellig virksomhet, utlån til medlemmer, samt at Nykirke Bondekvinnelag har installert permanent vevstue i 2. etasje. Tvers av gangen er utstilt en gammel skolestue vokst utfra en gave fra Grethe Ingebretsen og Kari Asen. Restaureringsarbeidet av hele eiendommen er ikke ferdig. Men mye tar nå form, særlig bearbeidelsen og stellet av hagen som Åsgårdstrand Hagelag skal ha æren for.

3: Det siste virkeområdet er utgivelsen av årsheftet, Borreminne. Steinar Alsvik tok i sin formannsperiode initiativ til oppstart av dette og Borreminne kan til neste år feire sitt eget jubiléeum ved å gi ut sitt tyvende nummer.

Borreminne – lokalhistorie fra Horten og Borre – er vel kanskje det viktigste bidrag for å markedsføre Historielaget samtidig som det sprer uhyre interessant stoff til leserne. Mange skribenter og god støtte fra den lokal handelsstand er med på en årviss utgivelse. Heftet har hatt en stor utvikling på alle områder og årsskriftets kvalitet i de siste årene skyldes først og fremst Knut G. Bjerva og Jan Ingar Hansens innsats. I dagens moderne tid legges Borreminne inn på Internett av Høgskolen på Bakkenteigen.  Etter siste måling vet vi at døye 2000 sider av Borreminne vises hver måned og det til besøkende fra hele verden!

I løpet av disse 25 årene, er dessverre mange medlemmer gått bort. I dette året døde bl.a. Helga Hem Olafsen, en ildsjel som virket og engasjerte seg på flere områder i Historielaget. I redaksjonsarbeidet for Borreminne bidrog hun sterkt.

Det tør påstås at Historielaget står sterkt i jubiléeumsåret.  Dette gjelder ikke minst dets omdømme som er sakte, men sikkert er bygd opp gjennom 25 år. Økonomisk står det også sterkt med verdi på Bruserød, fonds som følge av arv fra Kjeldsen og Holtegård og Borreminnes selvfinansierende utgivelse.

I jubiléumsåret teller laget 380 medlemmer altså en tidobling i forhold til starten og laget ledes i dag av Tore Lundbye sammen med Jørn Freberg, Bjørg Solberg, Laila Eika og Bjørg Apenes Hanche.

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside