Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

«Årets nyheter» i Gjengangeren fra starten i 1851 og 50 år

Av Hans-Christian Oset, tidl. redaktør av Gjengangeren

Denne artikkelen inneholder en kronologisk oversikt over de viktigste nyheter i Gjengangeren fra starten i 1851 og ut århundret. I løpet av disse 50 årene tar marinebyen Horten form. Svært mye som gjelder Marinen dominerer derfor nyhetsbildet. Men like fra starten av er Gjengangeren en lokalavis for Horten, Borre og Åsgårdstrand, i  perioder også Undrumsdal anneks av Våle, så lokalnyhetene gjelder både kommunens to byer og landdistriktet.

Tre branner i forrige århundre ødela mange av Gjengangerens årgangskompletter. Flere av «årets nyheter» har vi derfor måttet hente fra andre kilder. «Morgenbladet» fra 1819 og «Holmestrandsposten» fra 1843 tar opp i seg mange av Gjengangerens nyheter, ellers er kommunedokumentene en sikker kilde, ikke minst fordi Gjengangerens grunnlegger, Iens Steenberg, var med i formannskapet så å si i hele sin redaktørperiode. Det er første gang det utarbeides og trykkes en slik fra år til år-oversikt som omfatter alle de tre sammensluttede kommuner: Åsgårdstrand, Borre og Horten.

Vi tillater oss å mene at det viktigste som skjedde i Borre og Åsgårdstrand, syv år før Horten ble skilt ut som eget ladested, var nettopp dette at boktrykkerredaktøren Iens Steenberg tok sine typekasser med seg fra det gamle marinerede i Fredriksværn til det nye på Horten


1851

Iens Steenberg får i juni Borre kommunestyres samtykke til å starte utgivelsen av Hortens Blad som blir til Gjengangeren fra årsskiftet 1851/52. Borre kirke får nytt tårn dette året, Olaus Sørby får fergebevilling 1. november, D/S ”St. Halvard” går inn i fast rute Horten- Drammen og Olaus Thommesen, som skulle bli vårt lands mest navngjetne redaktør, etter at han hadde debutert som salmedikter i Gjengangeren, blir født på Holtan 23. september. Marinemusikken flytter til Horten fra Frederiksværn. Åsgårdstrands første ordfører, Anders Riddervold, overdrar sin strandgård (fra 1879 kalt Kiøsterudgården) til skipskaptein Anders Moldenhauer (ordfører 1854-59).


1852

Borre kommunestyre gir apoteker Joh. Ant. Krohn bevilling til åpne Hortens første apotek på sydvestre torvhjørne 11.septeptember. Bygningen som ble lagt i ruiner  ved en bybrann, lå der torvtrappen er i dag. Apotekergaten har sitt navn herfra. Antikvar Nicolaysen kommer til Borre for å undersøke skipshaugen som noen veiarbeidere tok grus fra. Johannes Flintoe tegner Borrefeltet med kongegravene sett fra Vold. Christoffer Hannevig blir født på Lørge i Borre, arbeider seg opp til landets største reder med en flåte på 75 skip.

Flintoes tegning av Borre kirke - Klikk for å forstørre


Flintoes tegning av området mot Borre kirke.


1853

Første faste folkeskole, Braarudskolen, kommer igang. Arbeidet med å gi borgerne en festplass i Lystlunden starter. Keisemarkens Brygge og Badehus på Indre havn reises av 50 familier som har skutt inn 25 spd. hver og tas nå i bruk med  badekone og egne badetider for damer og herrer. Med gavebrev av 24. august 1853 skjenker kommandørkaptein Christian Fredrik Klinck  på Solli gård sin samling til Marinemuseet. I pinsen holdes en stor sangerfest i Horten


1854

G. G. Bergh etablerer bryggeri i Sollistrand. Amtmann Cappelen gir sin tilslutning til at det kommende vår arrangeres stor premiepløying på Kjær i Borre. 14. august fremmer kptltn. Henrik Steffens Hagerup et benkeforslag i Stortinget om å opprette Horten Tekniske Skole. Åsgårdstrands storreder, Johan Wesmann, kjøper Teiengodset av Anders Hansen 6. juli.

Verftsporten - Klikk for å forstørre


Verftsporten, som ble det første tilholdssted for Horten Tekniske Skole.

 


1855

Den tekniske skole på KJV kommer i gang. 22.august 1855 innvies Garnisonskirken på KJV av biskop Arup i nærvær av kong Oscar I, kronprinsen, den senere kong Carl XV, arveprinsen, den senere kong Oscar II, statsminister Due m. fl. Kommandør Herman Roosen Smith etablerer  Horten Bureau Veritas som Nordens første og største klassifikasjons- og sjøassuranselskap. «Poståbneriet» på KJV blir opphøyet til Horten Postkontor med H. Haffner som postmester. 23. juni kommer Horten inn på rikstelegrafsambandet. Gårdmannssønnen Johan Nilsen Bergan premieres ved den store pløyetevling på Kjær i Borre. Åsgårdstrand får egen arrestbygning.


1856

Horten Arbeiderforening, som Marcus Thrane sto fadder til allerede i 1846, øker dette året sitt medlemstall betraktelig, etter at man i Horten får igang en kooperativ spare- og innkjøpskasse som gir billigere mat. Briggen «Skjoldmøen» på 308 reg.tonn blir bygget på Bastøya for lensmann Holtan m. fl.

 [ Toppen av siden ]


1857

Etter kgl. res. av 27. sept.1856 kommer en høyere almen- og realskole for gutter i gang fra 12. januar, i Hortens Sparebanks gård i Ollebakken, for piker i Apotekergården ved Torvet, samlet elevtall er 116.


1858

Etter at Stortinget 25. august 1857 har fattet vedtaket blir Horten ladested fra 1. januar. H. Halling velges til ordfører. 30 gater får navneskilter. Sørbys Hotel (det senere Grand) påbegynnes. Braarudskolens tømmerbygning får panel og males. Paul Lorch fra Trondheim kjøper Sande Bruk av rittmester G. G. Bergh, moderniserer blant annet ut den mange hundre år gamle Sandemølla.


1859

Horten hedrer Kong Oscar ved hans død 8. juli. Første store bybrann legger 12 hus i Storgaten, blant dem Gjengangeren, i ruiner. Søndre Braaruds eier, T. Thoresen, skjenker byen de to målene som utgjør dagens torv i Horten. Bystyret fatter  vedtak om å bygge kretsfengselet i Langgaten med 12 celler, fellesrom m. m. etter å ha opptatt et lån på 4000 spd. over 40 år. 1. november igangsettes brevombæring med postbud i Horten sentrum.


1860

17. mai dette året trer Hortens Turn- og Skydeforening i virksomhet. Stortinget avslår ved kgl. res. av 14. 4. 1860 å endre Hortens status fra ladested til kjøpstad. Kommunen kjøper murmester Bergstrøms hus i Storgaten til skolehus. «Kong Sverre» går av stabelen på Verftet 23. oktober. Fra 1. juli dette året er Horten eget tollsted. Det mekaniske verksted og støperi på Gannestad kommer i gang. Dyrlege Lambrechts holder kurs i husdyrhold for Borres gårdbrukere på Sande Bruk. Ved folketellingen 31. 12. har Åsgårdstrand to kjøpmenn, to høkere, en marketenter, ni håndverkere med tre svenner og drenge, 22 fartøyer. Grosserer Thorvald Meyer i Kristiania kjøper Fjugstad, eier gården til svigersønnen, Herman Wedel Jarlsberg, overtar i 1885. 25. juli dør Ole Wilhelm Erichsen på Semb Hovedgård, sjef for Marinens Verft 1845-48, statsråd i Marinedepartementet til 1856.

 


Dokka på verftet.
Dokka på verftet - Klikk for å forstørre


1861

Tørrdokka på Verftet , 96 meter lang, er ferdigbygget og regningen kommer på 987.000 kroner. «Kong Sverre» er ferdig utrustet og klar for tokt. Åsgårdstrand-rederen A. Moldenhauer registrerer det 537 reg. tonn store fartøyet «Ellida».


1862

10. august holdes en kjempefest på Indre Horten med skyttere fra hele Oslofjord-regionen samlet til stevne. Skyttere fra Tønsberg og Drøbak seirer på Møringabanen. 19. august sjøsettes en ny dampkorvett med et gammelt, velklingende navn «Nordstjernen II» på Verftet. Borre Sogneselskab, stiftet 1812, under Selskabet for Norges Vel, kan markere 50 års jubileum. Åsgårdstrand får eget havnevesen etter å ha vært under Holmestrand siden 1752.


1863

Horten skilles ut fra Borre som eget kirkesogn med kirkesanger Nielsen som første lønnede medarbeider. Johan Nordal Brun blir skoleleder ved Horten kommunale høyere almenskole. Verftet sjøsetter to kanonbåter, «Lougen» og «Glommen» i årets løp.

 [ Toppen av siden ]


1864

Metodistene gjør inntog i Horten, først med husmøter, så fra 29. juni som egen menighet med 14 innskrevne medlemmer. Byenes første ordfører, garnisonsprest Halling, blir sogneprest i Lom, fraflytter byen. Sorenskriver Hans Plathe Nilsen kjøper Torvet 2 (i dag Berggården) og flytter sorenskriveriet fra Åsgårdstrand til Horten. Arbeidet med å grave ut Hortenskanalen er i gang. Første kappsvømming i Horten  på Indre havn over en distanse på 100 alen pluss undervannssvømming og «transportsvømming» med bjerkekubbe.  Søkadettinstituttet i Fredriksværn flyttes over til Horten. Bonneviene selger Falkenstengodset til Grimstad-rederen, stortingsmann Morten Smith-Petersen gift med Kathinka von der Lippe.

Kanalen - Klikk for å forstørre


Kanalen.


1865

Gjengangeren får sin første rettssak på nakken og redaktør Steenberg dømmes til å betale major P. L. Thrane 25 spesiedaler i bot for å ha skrevet at en dødsulykke på Verftet skyldtes «mangel på omtanke». Indredepartementet og kommunen går sammen om å få tegnet et første bykart over Horten. Sogneprest W. Sverdrup får ved kgl. res. tillatelse til å bygge «Tårnegården» i Keisemark. Setter en laks i spiret, for å minne marineoffiserene om at han ser dem fra sitt tårn, hvis de lever som glade lakser. Åsgårdstrands folketall er 446 sjeler. Tomter til 29 hus (38 familier, 197 mennesker) er stykket ut fra Baggerød gård.


1866

Den første av de tre monitorer Verftet bygget sjøsettes 30. oktober og får navnet «Scorpionen». Kommunen avslår å kjøpe inn «Solberggården» i Storgaten for 1245 spd. og innrede den til sykehus og fattiggård. Nedsetter komité med dr. Bonnevie som formann for å utrede sykehussaken. Avslår senere å kjøpe såvel Beckers hus i Storgaten (Banggården) som dansevert Nielsens gård i Apotekergaten og legger planer for kommunalt sykehus på is.


1867

Horten avslår å bidra til omlegging av veien til Holmestrand over Tuftekleiva og Bruserødbakkene. Vedtar overenskomst om å kunne plassere fanger på tvangsarbeide i Sem og Kristiania. Hortens første reguleringsplan vedtas. Byen får sin første res. kap. - G. C. Hartmann. Hortenskanalen ferdig, arbeidet med Kanalhavnen i full gang. Hortensbrødrene Anton og H. H. Broch kjøper dampskipet «Expedit» sammen med I. G. Schwenke på Moss, setter skipet inn i fast rute på Tønsberg-Horten-Kristiania.


1868

To menn omkom da postsnekka mellom Horten og Moss gikk ned i  storm. Verftets bygg nr. 1 «Freia» utrangeres og hugges opp. Horten lider under stor arbeidsledighet på grunn av liten aktivitet på Verftet. Mange fra byen og distriktet utvandrer til Amerika. Samtidig strømmer folk fra Dalsland og Bohuslän til Horten for å søke arbeide her.


1869

Det første meieri på Horten opprettes i november. Kanalhavnen på det nærmeste ferdig med egen brygge og bryggeskur. «Nordstjernen» fra Horten til Suezkanalens åpning. Garnisonskirken får en kopi av Trefoldighetskirkene alterbilde, gitt av ladestedet damer etter seks år med basarer. Monitor «Trudvang» sjøsettes på Verftet. To kleberstenskar, en stigbøyle og en rangle fra yngre vikingalder blir funnet på Borre prestegård. Åsgårdstrand  har 87 brannforsikrede hus. «Kong Sverre»s konstruktør, skipsbyggmester H. A. Sommerfeldt tar avskjed på Verftet for å bli tollskriver i Kristiania.


1870

Student Olaus Thommessen fra Borre (19 år) offentliggjør sitt dikt «Leve Frankrig» ti dager etter utbruddet av den tysk-franske krig. Høyres statsråd, Ketil Motzfeldt på Vestmanrød i Borre, velges til Stortinget 1. gang, gjenvelges siden hver gang til 1885. Horten Arbeiderforening reorganiseres 29. oktober og velger Gjengangerens redaktør Steenberg til formann. Baltazar Schnitler blir direktør for Horten tekniske skole. Marinens Torpedovesen opprettes 1. november med kptltn Johan Koren som første bestyrer. Horten Begravelsesforening stiftes. Vinteren  så hard at det var mulig å gå isen fra Horten til Drøbak.

 [ Toppen av siden ]


1871

Redaktør Steenberg igangsetter iltelegramtjeneste for abonnenter som vil ha rask oppdatering om krigens gang. Markerer sitt 25 års jubileum som avisutgiver søndag 14.4. , hyldes med dikt i sin egen avis. Horten får gatelys. 21 parafinlykter i sentrum tennes av vektere. Johan Storm Munch stifter Horten Indremisjon. Oberst P. L. Thrane, som ledet arbeidet med å bygge Garnisonskirken,  tar avskjed etter 20 år som detasjementssjef.


1872

Den nye tvangsarbeidsanstalten i Langgaten tas i bruk. Apenesbassenget med vannledning til Verftet og Indre Horten ferdig. Marinen får torpedobåten «RAP», verdens eldste, fra Thorneycroft-verftet i England og monitoren «THOR» sjøsettes fra Verftet 5. juni. Sammen med verftssjef Lysholm går redaktør Steenberg god for at metodistenes lære er sann kristendom. Den 31 år gamle premierløytnanten Hans Andreas Blom starter sin 25 år lange periode som skipsbygningsinspektør på Verftet.


1873

6. juli åpner Horten Badeanstalt etter at redaktør Steenberg våren før har lansert ideen og skutt inn sin del av aksjekapitalen på 1500 spd. I sin avis tar han også opp tanken om nytt gravkapell. Horten Bedehus innvies. Steenberg initierer et første møte om direkte jernbanelinje, Jarlsbergbanen om Horten-Åsgårdstrand-Tønsberg. Tollkammerets skipsliste viser at det er 16 fartøyer registrert i Horten. Størst er kommandør Herman Roosen Smiths «Charles Ball» på 346 kommerslester. Fregatten «St. Olaf» fra Horten til kong Oscar IIs kroning i Trondheim.


1874

C. Andersens Bogtrykkeri etableres i Horten. Redaktør Steenberg, som er partsreder i fem skipsaksjeselskaper, starter Horten-Tønsberg Dampskipsselskab for å styrke ruten Horten-Moss. En storbrann herjer Verftet, gjør skade for flere hundre tusen. Hortens Brennevinssamlag opprettes med 100 aksjer fordelt på 35 personer. C. F. W. Larsen, i kjøpmannsgården på hjørnet av Storgaten og Vestre Braarudgate, blir samlagsbestyrer. 60 års dagen for Grunnloven feires 17. mai i Lystlunden. Steenberg taler her for Stortinget og kritiserer, i sin avis, at Marinemusikken spilte «feil» nasjonalsang etter talen, Bjørnsons «Ja, vi elsker» i stedet for Bjerregårds «Sønner av Norge»! O. P. H. Balling maler 34 portretter av konger, admiraler og kommandører. (De fleste henger i Sjømilitære Samfund).


1875

Stortinget vedtar indre kystlinje med sidelinje fra Skoppum til Horten. Horten tegner aksjer i Jarlsbergbanen for 20.000, private i Horten og Borre for 8500 spd. Riefs Bryggeri i Sollistrand brenner, nytt bygges (brenner også i 1904). Sogneprest Munch i Horten nedlegger sitt embete og flytter til Kristiania etter lang debatt om hans frikirkelige syn. C. Andersen begynner å utgi «Jarlsbergeren» med skolelærer Nielsen som redaktør. 15. desember kommer «Hortens Avis» med sitt første nummer, mens «Jarlsbergeren» gir opp. Reder Niels Christensen Solberg i Borre får tremasteren «Taurus» på 885 reg. tonn fra Rochdale. Metodistkirken innvies 1. juledag.

 [ Toppen av siden ]


1876

Handelsregisteret for Horten forteller om 61 detaljhandlere fordelt på tre landhandlere, 43 handelsborgere og 15 fruentimmer. Kommandør Rosenquist tar initiativet til å få i gang Horten Børneasyl i Søndre Braarudgate (senere Asylgaten) med madam Karoline Fredriksen som første forstanderinne.


1877

Hortens Skytterlag stiftes. Åsgårdstrand bystyre drøfter planer om å oppføre en bygning som fattighus, Moldenhauers Minde tas i bruk i 1879. Menigheten på Nykirke får, med egeninnsats og donasjoner, kjøpt sin egen kirke. Borre-studenten Olaus Thommesen har tatt juridikum og blir redaktør i Verdens Gang.


1878

10. mai herjes 28 eiendommer i sentrum av brann, 19 hus mellom Torvet og Bekkegaten, bl. a. skolehuset, apoteket og basarbodene ved Torvet totalskades. Horten får nå sitt store sentrale torv i full bredde som i dag. 11. juni vedtar Åsgårdstrand bystyre å opprette brennevinssamlag.


1879

Hortens Totalavholdsforening stiftes (får eget avholdslokale i Storgaten ti år senere). Den nye folkeskolen mot Storgaten («den gule») bygges, og Middelskolen får sin nye trebygning ved Triangelen (Bekkegaten).  En ny  bybrann legger flere hus i aske. Åsgårdstrands kommunegrense merkes opp med 24 nummererte  grensesteiner. Skipsbyggmester J. H. Paaske tar avskjed på Verftet for å bli postmester (!) i Larvik.


1880

Marinens siste store treskip, dampkorvetten «Ellida» sjøsettes på Verftet 25. august. Folketellingen i 1880 viser at bykommunen Horten nå har 5878 innbyggere. Den første regattaseilas utenfor Horten arrangeres. På KJV er den første skøytebane anlagt, en mer selskapelig betont skøyteklubb, vesentlig med militært innslag, blir  dannet for å drive banen som en kommersiell løps- og dansebane. Marinens Underoffisersforening stiftes 1. desember med 54  medlemmer. Morten Hansen Bugge får skjøte av sin far på Åsgårdstrands eldste hus, «Bakkehuset» i Smalgangen.


1881

25. april legges 23 eiendommer i Horten sentrum i aske, de fleste av dem nyoppførte hus etter storbrannen tre år før. Gjengangeren må trykkes på Moss fra april til august. 14. oktober kommer kong Oscar til Horten etter Grevskapsbanens åpning. Den norsk-svenske flåten anført av «Nornen» deltar i en flåteparade i Frederikshavn i oktober i anledning  kronprins Gustafs formæling med prinsesse Victoria. Horten jernbanestasjons nybygg gir også plass for Horten tollekspedisjon fra april av.


1882

Premierløytnant C. M. Falsen overtar som ordfører etter C. W. Wisbech. Ruinene av Løvøy-kapellet blir fredet, men det skal gå mange år før restaureringen tar til.

Ruinene av Løyøykapellet - Klikk for å forstørre
Løvøykapellet før det ble gjenoppbygget.


1883

Sogneprest Neumann ansetter Pauline Pedersen som Hortens første diakonisse. Kaptein C. W. Wisbech velges til Stortinget. «Hortens avis» gir opp for godt. 27. oktober stiftes Hortens Grundlovsforening som etter noen år blir til Horten Høyre, mens De Unges Konservative Forening blir til Unge Høyre. 15. november innvies Sjømilitære Samfunds nye bygning på KJV.


1884

Redaktør Iens Steenberg dør nyttårsaften, enken Margrethe overtar avisdriften og forretningene. Konsul Richard Peterson på Moss starter  gods- og fergeruten Moss-Horten med dampskipet «Aksel». Lærer, gårdbruker og ordfører Nils Andersen blir lensmann i Borre (til 1918). Johan Kittelsen overtar Gannestad Mek. Verksted.


1885

Kemner Christian Beck tiltrer Gjengangeren som deltidsansatt redaktør. - Arbeiderne ved verftet får pensjonsordning fra 1. juli. Det Norske Totalafholdsselskab holder sitt landsmøte i Horten. Peterson setter den første «Bastø» inn i ruten Horten-Moss med D/S ”Horten” som reservebåt.


1886

Horten gravkapell tas i bruk. Horten Ynglingeforening stiftes. Den danske løperkonge Carl Andersen samler store tilskuerskarer til sitt løp over en klokketime i Lystlunden. På en 150 meter lang rundbane klarer han 115 runder i høyt tempo. Arbeiderne på Verftet får en frilørdag for, med koner, å dra på sommertur til Kongsberg , besøker Våpenfabrikken, Sølvverket og Mynten. 700 deltar. Togturen er gratis, Marinemusikken er med. Jarlsberg Mineralvandfabrik starter opp på Indre Horten med direktør Trapnæss som eier. Statsråd Motzfeldt selger Vestmannsrød og flytter til Kristiania. Knut Hamsun holder 17. mai-foredrag i Horten.  29. desember innvies Arbeiderforeningens Samfundshus (Folkets Hus) i Hanchelunden. Åsgårdstrand Bedehus reises på dugnad etter at N. C. Nielsen har fått tillatelse til å bygge dampsag ved stranden.


1887

15. januar kommer første nummer av Illustrert Familieblad ut på C. Andersens Forlag i Horten med res. kap. Thorvald Bugge som redaktør. Jarlsberg og Laurvig Amts Landshusholdningsselskab arrangerer stor landbruksutstilling i Victoria Hotel i Fergebakken. Patentstyret avslår en søknad fra metodistprest H. J. Walle i Horten som mener å ha funnet opp en evighetsmaskin (perpetuum mobile). På Borrevannsisen holder Axel og Edvin Paulsen kunstløpsoppvisning for over tusen tilskuere. Horten Korps av Frelsesarmeen stiftes. Nils Hansen Norvang kjøper Aasgaarden for 27.000 og blir den første som starter sommerpensjonat der. Borre kjøper Vik søndre til bruk som fattiggård. Falkensten skole innvies.

Illustrert Familieblad 1887 - Klikk for å forstørre


1888

Johan Beck overtar  Gjengangeren etter broren Christian som blir bankkasserer. 7. februar er Bjørnstjerne Bjørnson i Horten, samler mange til sitt foredrag om bekjempelse av usedeligheten. 12. august samler Høyre (Grundlovsforeningen) over 5000 til foredrag i Jahrelunden på Skoppum. En uke senere kommer kong Oscar II på Hortensbesøk. Søren Einar Diesen blir kapellan i Borre, skriver den første bygdebok «Litt om Borre prestegjeld». På høstparten åpner Horten korps av Frelsesarmeen som det tredje i landet utenfor Kristiania.


1889

4. februar er Horten Telefonselskap i gang i baker Olsens gård nederst i Storgaten med 52 abonnenter, 40 km. ledning på 101 stolper. Kong Oscar II fyller 50 år 21. januar og får salutt fra Fortet, full sjømilitær mønstring og ball på Samfundet. Horten Håndverk og Industriforening stiftes samme dag. Nansen vender hjem fra sin Grønlandsekspedisjon, møtes i fjorden utenfor Horten av flere marinefartøyer og småbåter. Verftsansatte tilstås fri med lønn 25. juni for riktig å kunne feire St. Hans. 4.november feires 75 års jubileet for unionen med Sverige. På Verftet stråler det elektriske lys (24 år før byen får el-verk). Avholdslokalet i Storgaten innvies i romjulen. Åsgårdstrand får eget meieri. Christian Krohg og Othilia Lasson bærer sin sønn Per (f. 18. juni) til dåpen i Borre kirke 14. juli. Enken Kathinka Smith-Petersen selger Falkenstengodset til Rolf Andvord som igangsetter møller, teglverk, ullspinneri, shoddyfabrikk, farveri, røkeri, tønnefabrikk mm. på gården.


1890

22. april stiftes Hortens Handels- og Sømandsforening, formann losoldermann O. Storm, 33 medlemmer. I Borregaten oppfører C. Andersen den store fabrikkbygning som mange år senere blir Handelsstandens (og Gjengangerens) gård (da i C. Andersensgate). Brødrene Bentsen overtar Gannestad Støperi & Mek. Verksted. Robert Pehrson vinner et landeveis milløp fra Apenes til Falkensten. Politi og magistrat flytter fra fengselsbygningen i Langgaten l til Langgaten 3 (Arbeidsanstalten). Ved folketellingen har Horten nå 6815 innbyggere. I julen innvies Tidemand-kopien «Jesu dåp» som altertavle i Nykirke kirke. Åsgårdstrand vannverk anlegger den første av tre bassenger i Damåsen.


1891

1.    oktober starter Horten og Omegns Privatbank (i dag DnB). Horten Venstre stiftes 26. september, formann dosent J. Utheim som også velges til stortingsmann (1891-94). Kaptein Otto Enger bestyrer Norges fiskeriavdeling på Verdensutstillingen i Paris. Nansen og Colin Archer tar ut eikematerialene til «Fram» på Horten verft.


1892

Johan Sverdrup, som betrakter Borre som sin hjembygd, dør i februar. I april kommer «Jarlsberg Tidende» (v) ut med nr. 1, i mars 1893 er det slutt. Hortens ordfører, dosent J. Rasmussen, utnevnes i statsråd til telegrafdirektør. Horten Telefonselskap blir aksjeselskap med Harald Soot som bestyrer. Soot får «Såta» i Tufteåsen til feriested. En sal på Apenes gård blir epidemisykehus for difteripasienter. 180 nordiske studenter har stevne i Horten en hel uke, bor ombord i «Desideria». Gjengangeren gir ut ekstrautgave i anledning av konsulatsaken.

 [ Toppen av siden ]


1893

Dikteren Jonas Lie er i Åsgårdstrand og Horten og hyldes med korsang. Boktrykker C. Andersen velges inn på Stortinget. Kong Oscar følger en stor marineøvelse utenfor Horten fra sjefsskipet «Heimdal». «Hortens Blad» (V) kommer med sitt første nummer. Alt kirkesølv (døpefat, kalk, disk og brødeske) røves fra Borre kirke, gjenfinnes nedgravet av gjetergutt 35 år senere. Ra skole innvies.


1894

Marinefartøyene «Viking» og «Sleipner» deltar ved åpningen av Keiser Wilhelm-kanalen. Åsgårdstrand får egen fast sjørett sammen med Horten og Borre. Arsenalløytnant Sven Antonisen, forfatteren Arthur Omres far, kjøper gård på Rørehagen. Arthur er 7 år og begynner på skolen. Granly skole blir innviet 24. august.


1895

Den nye veien til Sollerød i Undrumsdal over Skoppum tas i bruk. Norge får sin første koalisjonsregjering under statsminister Francis Hagerup født på Sølvkronen i Horten, forsvarsminister blir Wilhelm Olssøn født på KJV. En ny Horten Håndverk- og Industriforening stiftes. Telefonselskapet bygger linje til Skoppum og Nykirke. Legatet for Hortens Vel stiftes og får Samlagsgården (Storgaten 19) som gave. Horten rystes av et jordskjelv. Borre kommunestyre anbefaler at det bør  bygges jernbane mellom Skoppum og Hvittingfoss. Den gamle klokkergården på Kirkebakken brenner ned natt til 11. desember, herredsstyret blir husville. Edvard Munch kjøper sitt hus i Nygårdsgaten i Åsgårdstrand. Lysheim skole innvies.


1896

I september er det stor mottagelse i Horten for «Fram» og nordpolfarerne fra byen, Anton Amundsen og Lars Petterson. Langs Kanalen plantes en poppelallé. «Damenes krigsskip»  «Valkyrien» kommer til Horten. 28. august innvies «den røde» folkeskolebygning. Solliegården på hjørnet av Torvgaten/Storgaten brenner ned, flere butikker og Privatbanken rammes. Reder  N. C. Solberg i Borre kjøper fullriggeren «Solberg» på 889 reg.tonn. Gjengangeren går over til 5 spaltet format. Kommunestyret avslår å kjøpe Borre kirke av Jarlsberggreven for 5000 kroner. Christoffer Hannevig kjøper og forærer den til kommunen i 1903. Hotelleier Blom bygger den store verandaen  langs hele østsiden av Victoria Hotel i Åsgårdstrand.


1897

17. september rammer et jordskjelv i Apotekergaten, Bakkegaten og Nedre Keisemark. Kanonbåten «Frithjof» deltar i flåteparade ved dronning Victorias 60 års dag. 1. juledag kommer vårt første panserskip, «Harald Hårfagre», til Horten, 19. mai det andre «Tordenskiold». Horten Arbeiderakademi stiftes 23. januar (ble til Folkeakademiet i 1915) Horten Vel planter 400 furuer, 400 grantrær og 200 lerketrær i Braarudåsen. Maleren Hans Gude kjøper Sølvkronen av oberst G. Gjertsens enke. Johan Nordal Brun v.d. Lippe blir prest i Borre. Frelsesarmeens lokale i Storgaten innvies, vegg i vegg med Solerødsalen, der korpset startet.


1898

Anders Rørvik ansettes som Hortens første byingeniør 27. april (etterfølges av Georg Vibe). Skipsreder Chr. Hannevig på Lille Vestmannsrød overtar 29. juli Vestmannrød og bygger det store steinfjøset på gården. Staten kjøper Bastøya for å bygge skolehjem der.

Bastøy - Klikk for å forstørre

Bastøy


1899

Olaf Johansen setter i gang den første omnibussrute Tveiten-Verven i august, utvides til Kirkebakken og Falkensten i september. Maleren Hans Gude med ektefelle feirer sitt berømte  sølvbryllup i Sølvkronen på Apenes. Konsul Andersen feirer sitt 25 års forretningsjubileum. Kystartilleriet opprettes dette året.


1900

Gjengangerens eier, Margrethe Steenberg, dør 20. januar. Overrettssakfører (senere redaktør) Otto Christophersen kjøper Steenberggården. Steenberg-epoken er slutt 30. august,  Chr. Beck holder avskjedsfest for avisens ansatte 4. september. Med på festen er den unge typografen Hans Ditleff, som arbeidet på Gjengangeren til 1958, over 60 år. 8. september er ny aksjekapital fullt innbetalt og Gjengangeren blir aksjeselskap. Konsul Peterson setter inn «Bastø II» i ruten Horten-Moss. Vannverkskomiteen legger frem innstilling om pumpestasjon ved Borrevannet og høydebasseng i Åsen (ferdig 1905). Marinen får de to siste panserne «Eidsvold» og «Norge». Fagerheim skole innvies 13. november. Det nye århundre hilses med nyttårsball på Samfundet og stort fyrverkeri. Thv. Rygh har overtatt som redaktør i Gjengangeren.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside