Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Borre Historielag arver

September 1999 ble Borre Historielag underrettet i brev fra Horten skifterett om at avdøde medlem Ragnvald Kjeldsen hadde testamentert kr. 500.000,- til Historielaget !  Hans føring i testament gikk på at pengene skulle brukes ” Som grunnfond til evt. nye bygdebok”.

Overfor årsmøtet foreslo styret å plassere pengene på konto med best mulig avkastning.  Likeså mente styret at det var i givers ånd at en ny bokutgivelse kunne omfatte og benevnes lokalhistorisk verk selv om testamentator skrev ” evt. ny bygdebok”. Dette ble vedtatt av årsmøtet.

Likeens ble det vedtatt at det kunne avsettes kr. 40.000,- til et forprosjekt for lokalhistorisk verk. Dette var en sum omtrent lik den som staten i utgangspunktet beregnet seg her i arveavgift. Men etter søknad til Skattedirektoratet ble disse pengene ettergitt Borre Historielag !

Borre Historielag så det også slik at et samarbeid med Borre kommune var nødvendig i en framtidig utgivelse av et lokalhistorisk verk for bygda og kontaktet derfor kommunen og underrettet den om arven og Kjeldsens intensjon. Tanken om lokalhistorisk verk er ikke ny.  To ganger tidligere har både kommunen og Historielaget gjort undersøkelser om en sådan utgivelse samt at Historielaget gjorde de første utredninger om saken. Men i begge tilfeller forble det med forsøkene.

Denne gangen kan utgangspunktet for å sette i gang være noe annerledes. Historielaget og kommunen har sammen engasjert amanuensis Finn-Einar Eliassen ved Høgskolen i Vestfold til å utarbeide et forprosjekt. Eliassen underviser for tiden ved Bakkenteigen i bl.a. lokalhistorie. Borre Historielag bevilget som sagt inntil kr. 40.000,- til dette forprosjekt; Borre kommune fulgte opp med kr. 25.000,-

Tidspunkt for evt. igangsettelse av hovedverket er selvfølgelig ikke bestemt. Det ligger helt sikkert et stykke fram i tid og vil være avhengig av mange forhold, forhold som nå altså blir utredet i det bestilte forprosjekt. Forprosjektet vil ligge ferdig våren 2001.

Imidlertid har gaven fra Kjeldsen nå satt Historielaget og kommunen mer enn noen sinne i stand til å ta et tydelig førsteskritt mot et framtidig lokalhistorisk verk. Vi takker igjen Ragnvald Kjeldsen !

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside