Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Holtandalens kongsgård?

Av Øivind Beckmann

Lå det en kongsgård i Holtandalen? Spørsmålet reises i denne artikkelen, på bakgrunn av funn som ble gjort da utbyggingen av rekkehusene i Redaktør Thommesens gate foregikk. Da ble det funnet en rekke interessante gjenstander fra middelalderen i utgravningsmassene.

Høsten 1971 foregikk utbyggingen av rekkehusene i Redaktør Thommesens gate 3-9. Under planleringsarbeidene på tomta ble overskytende masse kjørt bort. Etter avtale med entreprenøren fikk jeg tilkjørt tre lass med masse til min eiendom. Den besto av fin matjord, iblandet stein, røtter og til min overraskelse: bearbeidede gjenstander av stein, flint, kleberstein, keramikk, bruksgjenstander av jern, kjevebein (etter hest?) med mer. 

Hustuftefunn fra middelalderen - Klikk for å forstørre

Funnet ble gjort fordi jeg siktet all tilkjørt masse. Samtlige gjenstander ble oppbevart til jeg senere bragte dem til utgravningskontoret i Tønsberg for en sjekk. På det tidspunktet var de ikke interessert i funnet. Og dermed ble gjenstandene liggende i bæreposer til Kjell Jakobsen fikk vite om dem. Han bragte gjenstandene til Oldsaksamlingens Bjørn Myhre som straks viste sin interesse.

Myhre undersøkte gjenstandene, og konkluderte med at det er et typisk hustuftefunn fra middelalderen, og trolig også 1600-1700-tallet. Det dreier seg om keramikkfragmenter, kleberkarskår, brynesteiner, spinnehjul, baksteheller av skifer, flint til ildslagning og en mengde jernfragmenter fra gryter og redskaper. 

Hustuftefunn fra middelalderen - Klikk for å forstørre

– Jeg vil anta at det her har ligget en eller flere hustufter som har tilhørt en gård fra middelalderen, forteller Bjørn Myhre. Det kan se ut til at huset har eksistert både før og etter Svartedauen omkring 1350, og det kan ha vært flere hustufter som har tilhørt ulike faser av bebyggelsen. Gjenstandene er overlevert til Oldsaksamlingen, som konkluderer med at knivene som er funnet er av middelaldersk type. 

Det samme gjelder det ene hesteskofragmentet som ble funnet. Skårene fra kokepotter og randskåret fat eller skål, er typisk for tiden 1500-1800. Det øvrige materialet lar seg ikke datere nærmere, men både lyseholderen, den såkalte stikkert, skjøven, leberkarskårene, bakstehellefragmentene og spinnehjulet er typer som går tilbake til middelalder.

Hustuftefunn fra middelalderen - Klikk for å forstørre

Holtdandalen var myrlendt til langt inn på 1970-tallet. Deler av myra er synlig også i dag. Til et stykke inn på 1950-tallet var ennå tjernet et stykke inn på myra godt synlig. Min mor forteller at det var ålevandring til dette tjernet via Holtanbekken, Verftsbassenget og bekken frem til tjernet. I en artikkel i Borreminne 1989, lå gårdene Nordre og Søndre Tjorn (Tjern) i Holtandalen. Gårdene skal ha fått navn etter tjernet som vitterlig lå i Holtandalen omtrent der5 hvor Holtanhallen ligger i dag. 

Tjernet må ha hatt en størrelse på cirka 50 ganger 300 meter. Tjorngårdene er nevnt i biskop Eysteins jordebok (Røde bok). Gårdene forsvant imidlertid etter høymiddelalderen. Spørsmålet blir derfor: Kan funnene fra Redaktør Thommesens gate 3-9 tyde på at her lå Nordre Tjorn? Eventuelle undersøkelser på stedet kan kanskje gi svaret?

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside