Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Horten i Redningsselskapets historie

Av Per Rasmussen

Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning ble stiftet 4. juli 1891, men da var arbeidet i Horten allerede igang. Første håndfaste bevis finner vi i et brev datert 20. juni 1890, hvor Laurits Aagaard underretter candidat Trapnes om at han "grunnet forretningshensyn på Værftet" ikke kan reise til Oslo for å delta i et møte om saken. Dette var før organisert arbeide begynte i Horten og det fremgår tydelig av senere korrespondanse at candidat Trapnes var en lokal pådriver i saken.

I desember 1891 sammenkalte Horten Arbeiderforenings bestyrelse til et møte for å danne en kreds for Horten. Kretsen skulle høytidelig arbeide for redningssaken. Protokoll for møtet ble høytidelig autorisert som forhandlingsprotokoll og ført i pennen av premiærløytnant Frisak. Møtet resulterte i at det ble nedsatt en arbeidskomite som skulle arbeide videre med saken. Den fikk en svært representativ sammensetning av byens borgere:
Candidat Trapnes, premiærløytnant Frisak, minør H. B. Olsen, kjøpmann/skipsreder J. N. Jørgensen, seilmaker Torbjørnsen, boktrykker C. Andersen, kopist J. Beck, lærer Bakkelid.

Denne arbeidskomite arbeidet både fort og godt, og alt 3. februar 1992 hadde det tegnet seg mer enn 250 medlemmer. Den 19. mars ble det holdt "bestyrelsesmøte til valg av æmbedsmenn innen bestyrelsen", og styret kom til å bestå av følgende: 
Formann: Premiærløytnant Frisak, viseformann: Candidat Trapnes, kasserer/sekretær: Lærer Hansen, styremedlemmer: Premiærløytnant K. Fr. Dawea, premiærløytnant G. Orsa, seilmaker O. Torbjørnsen, candidat M. Vedeler.

Sammenholder vi dette med Redningsselskapets egen historie, er Horten Kreds en av de aller første aktive arbeidsorganer i selskapet. De var representert på den aller første generalforsamling i Oslo i 1892, og første bidrag ble sendt den 22. november samme år. Beløpet, 250 kroner, var stort den gang.

Denne store inntekten ble gjort mulig ved, som det heter i protokollen, "Scenisk forestilling med restaurasjon". her var inngangsbilletten satt til: "Numererede plasser (de tre første benkene) kr. 1,75, vanlig billett kr. 1,00, galleriet kr. 0,50 og børnene halv price".

Foruten å samle inn penger til Redningsselskapet, var kretsen også bindeleddet mellom hovedadministrasjonen i Oslo og lokale interesser. I et brev til formann Trapnes, datert 26. juni 1893, heter det: "Idet jeg vedlagt fremsender Ansøgning fra Lods nr. 8 af Hortens Lodsoldermandskab, Jens Sørensen om Bidrag til at faa anbragt vandtætte Skudder i hans Lodsskøyte, tillader jeg mig at bede hans Andragende velvilligst anbefalet. Ærbødigst Lodsoldermand Krog."

Denne søknad ble innvilget, og beløpet, "kr. 200,00 i sædler", overføres til formålet. Dette var tydeligvis av stor interesse, for senere finner vi at flere lokale loser og fiskere fikk økonomisk hjelp til å gjøre sine båter synkefrie eller få lagt dekk. Vi finner navn som lods Martinius Olsen, Karl August Hansen, Nils C. Thorsen, A. M. Andersen og Olaves Eilertsen.

Ved Horten Kreds 30 årsjubileum hadde følgende innehatt formannsvervet: candidat Trapnes, premiærløytnant Frisak, skipsreder og kjøpmann Jørgensen, seilmaker Torbjørnsen, skipsbyggmester Iversen, kommandørkaptein Oppegaard, høybåtsmann Teien, artilleriarbeider O. Brynhildsen.

Horten Kreds hadde også oppgaven å innberette redninger utført av lokalbefolkningen. Således kan vi lese at "den 31. januar 1911 ble Ernst Kristoffersen, Nykirke (12 år) tilkjent sølvur i etui for å ha reddet to brødre som hadde gått gjennem isen.". Av protokollen kan vi også lese følgende: "Maskinist Kristian Fredrik Kihl falt 18. januar 1917 gjennem isen på Horten Indre havn. Maskinist Olaf Hansen, Østre Braarudgate kastet sitt snøre til den forulykkede, holt ham oppe med dette og tilkalte premierløytnant Alf Hein, som trakk mannen opp ved at vove sig ut på den tynde is.". Forslag Redningsmedalje til Hein, pengegave til Hansen. Alf Hein fikk samme år Selskapets slipsnål for 25 års aktivt medlemskap i Horten Kreds.

Også kvinnene ble tidlig engasjert i redningssaken i Horten. Alt i 1907 ble Redningsselskapets Kvinneforening stiftet, etter initiativ fra fru Thora Teien og frk. Kristine Sande. Første formann var imidlertid fru Lina Berg. Foreningen feiret i fjor sitt 85 års-jubileum, og er fortsatt i virksomhet.

Når historien om Redningsselskapets arbeide i Horten skal skrives, må vi ikke glemme Sjøforsvarets Befalsforbund, som i over 80 år støttet arbeidet til Horten Kreds ved å stille gratis møtelokaler til disposisjon. Dette var utvilsomt til god hjelp, for selvsagt var det utgifter dengang også, som for eksempel denne: "For udført pianostemming kr. 2,00. Carljohansvern 19. februar 1896. Fr. Volmann.". Eller som denne: "Mottaget af Redningsselskabet til politibetjentene for assistance ved ordensvedligeholdelse i Eksercerhuset den 17. februar kr. 8,00. Horten 1896, for politibetjentene H. Svendsen.".

I år 1900 hadde teknikken kommet så langt at Redningsselskapet og Horten Kreds kunne invitere til forestilling med EDISONS VITASKOP, som ville vise "levende billeder" av 1. En velocipedkunstner. 2. Et Skib, der løber af Stablen. 3. Keiser Wilhelm og Czar Nicolaus til hest. 4. Forbimarsj av tyrkisk infanteri. osv.

At dette var en vellykket forestilling med mye folk kan vi lese av regningen fra Horten Mineralvandfabrikk, den 19. mars 1900:
480 fl. brus a kr. 0,10
140 fl. selters a kr. 0,06
24 fl. ½ øl a kr. 0,09.
Regningen undertegnet av S. Svanberg.

På møter og mindre arrangementer var det alltid utlodning, og i følge regninger fra Hortens Brændevinsamlag var en flaske Cognac (kr. 3,00) en populær gevinst. Fra den spede begynnelse og mer enn hundre år frem i tiden har arbeidet for redningssaken stått sterkt i Horten. En av kretsens medlemmer, Bjarne Gjerde, var distriktsformann for Telemark-Vestfold i tiden 1966-1979. Selskapets eget museum ble etablert her i 1986, etter stor velvilje fra kommunen, og alt ligger vel til rette for fortsatt arbeide.

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside