Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Historielagets virksomhet i 1992-1993

Frem til årsmøtet 2. juni 1993 besto styret av Erik Schou Eriksen (formann), Tom G. Aas-Haug (nestformann), Kristian Syvertsen (kasserer), Oddvar Flåten (sekretær) og Lars Frebergsvik (styremedlem). På siste årsmøte (1992) orienterte Trond Schmidt om Øvremølla, mens Hjørdis Jensen refererte fra Vestfold Historielags årsmøte.

Fra Nykirke Bondekvinnelag fikk Borre Historielag en sjekk på ikke mindre enn 10.000 kroner. Gaven som ble overrakt av Nora Ouff, kommer godt med i arbeidet med restaureringen av Bruserud.

I løpet av året har laget fått en gave på 50.000 kroner fra Anders Jahres Humanitære stiftelse. En stor takk og en andel i Bruserud er sendt stiftelsen. Bruserud blir brukt mere og mere av foreninger komiteer og styrer, viser protokollene i laget. Av møter som er holdt på huset nevner vi raskt: Styremøter i Historielaget, kulturstyremøter, komitemøter for "1000 år med kristendom" og ikke minst Borreminnekomiteen.

Av de aktiviteter som har preget praktgården nevner vi raskt Bondekvinnelagets vevkurs og 4Hs knivmakerkurs. Besøkene på gården er etterhvert også blitt ganske mange. I september 1992 var det pensjonistene fra Nykirke som kom, med ikke mindre enn 55 deltagere. Pensjonistene fra Skoppum var ikke særlig langt etter i antall: 35 stykker besøkte Bruserud 19. september.

Under Ynglingemarsjen var det stasjon på Bruserud. Arrangør var Nykirke Idrettsforening. 1. november 1992 hadde den samme idrettsforenings trimgruppe avslutning på gården, og Bondekvinnelaget sto for bevertningen. Det har også vært endel temamøter på gården. I oktober kåserte Helga Hem Olafsen for 35 fremmøtte over temaet "Lokalhistorisk litteratur". I desember ble det servert grøt, og det ble en meget hyggelig sammenkomst like før jul.

I april 1993 gjestet tidligere personalsjef Ole Andersen fra Horten Verft foreningen. Hans kåseri hadde emnet "Vervens siste år". Møtene var samtlige godt besøkt. Ved siden av at det var meget gode kåserier, var det sosiale samværet noe alle satte stor pris på. Slike temamøter som dette vil laget satse på i tiden fremover.

Av andre ting som er verd å nevne på denne plass, er det tilbud foreningen har kommet med til skoleverket. Den gamle skolestua er innredet, og vi har seminar/kurslokaler disponible. Dermed kan vi tilby klasser å komme på ekskursjon. 
Et undervisningsopplegg er utarbeidet, og tilbudt skolene.

På årsmøtet 2. juni 1993 deltok 25 av lagets medlemmer. Erik Schou Eriksen hadde bedt om avløsning som formann, og dette måtte årsmøtet respektere. Dette kunne årsmøtet med god samvittighet gjøre, fordi nestformann Tom G. Aas-Haug hadde sagt seg villig til å overta vervet. Nestformann ble Oddvar Flåten, mens Jørn Freberg overtok sekretærpennen. Kasserer ble som før Kristian Syvertsen, mens Lars Frebergsvik fortsatte som styremedlem.

På årsmøtet ble det vedtatt en omorganisering av Borre Historielag. Styret fungerer som hovedstyre, mens det er opprettet en rekke underkomiteer og styrer. Hensikten med dette er å spre arbeidet noe bedre, og få en bedre kontinuitet i arbeidet. Lagets styre håper dessuten at flere kan bli aktivisert, slik at vi får enda aktivere medlemmer enn det vi allerede har. Underkomiteen velges ikke av årsmøtet, bortsett fra husstyret. De forskjellige underkomiteer skal fremlegge årsmeldinger for årsmøtet.

Under hovedstyret er det fire underkomiteer i øyeblikket. De fire er Borreminnekomiteen, Dugnadskomiteen, Arrangementskomiteen og Husstyret. Hovedstyret arbeider aktivt med igangsettelse av flere aktuelle komiteer.

Styret i laget har i løpet av høsten 1993 igangsatt en liten informasjonsavis som sendes alle medlemmer. Borreminnekomiteen står for den praktiske gjennomføring av produksjonen av avisen, mens styret står ansvarlig. Hensikten med avisen er at laget og medlemmene skal få et forum der vi kan formidle saker vi er opptatt av og kanskje også komme med gode råd av forskjellig slag.

Takk til Erik
Årsmøtet takket varmt Erik Schou Eriksen for hans innsats under alle de år han har vært formann. han fikk et bilde som takk for god innsats. Påtroppende formann Tom G. Aas-Haug overrakte gaven. Eriks arbeidskapasitet kommer imidlertid til fortsatt å komme historielaget til gode: Han skal nemlig være med i komiteen som har ansvaret for dugnadsarbeidet i Historielagets regi!

 

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside