Borreminne hovedside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk


 

Fra Tippoldefars dagbok

Tom Greger Aas-Haug

Peder Johnsen Aas ble født den 12. november 1834. Han var eldste sønn på gården Nordre Freberg på Nykirke, og hadde følgelig odel på denne. Men han valgte å kjøpe øvre Aas og drive denne i steden, og overlot farsgården til sin yngste søster Josefine Marie.

I 1860 ble Peder gift med den tolv år eldre tremenningen til sin mor, Olea Chrisensdatter Haug fra nabogården Haug Nordre, som da var 38 år gammel. Deres eneste barn, Johan Christian, overtok med tiden Haug etter sin onkel og Aas etter sin far og tok slektsnavnet Aas-Haug. Peder var en meget skrivefør mann, og ble mye brukt i forskjellige utvalg. Dagbok skrev han fra 1853 til l878. Tippoldebarnet Tom Aas-Haug har lest gjennom dagboken, og valgt ut litt fra den siste perioden han skriver fra - årene 1870--78.

Klikk for å forstørre Tom Greger Aas-Haug med tippoldefar Peder Johnsen Aas i glass og ramme, og den dagboken vi her bringer noen utdrag fra.

"1870 den 6te Februar

Da jeg skrev i Høst ventede jeg paa flere Vittingsreiser (reiser til Hvittingfoss) hvis vi ikke fik betydelig regn, og det slog heller ikke feil thi vi fik saa lidet Høstevæde at gamle Folk sagde de ikke kunde erindre saa tør Høst. Jeg var i det hele 3 gange ved Vittingen før Jul Samt 1 Gang før og 1 Gang efter Jul ved Sundbyfossen. Naar hertil lægges at jeg var 2 ganger to gange i Drammen før Jul med Kjød og Flesk saa har jeg aldrig kjørt saameget i Lang vei med 1 hest paa en kort Tid som jeg denne Høst har gjort med Blakka.

Ved siden deraf har hun gjort alt Arbeide hjemme med Pløining, Tærskning og Hortenskjøringen. Pløiningen og Tærskning fik vi udført tidligt nemlig til først i Novbr. men saa kom der ordre at sammentræde i Ligningskommisjonen hvormed vi da holdt paa af og til, til først i Decbr, (vi havde i alt omtr. 9 Møder) og som Følge deraf fik jeg lidet gjort i Skoven og min Beholdning af hjemmeværende huggen og uhuggen Ved vil idet Høyeste kun strekke til i 14 Dage.

[ Toppen av siden ]

 

Familiebilde - Klikk for å forstørre

Bak fra venstre: Gullik Johnsen Huseby, Karen Anne Kristoffersdatter Huseby, Johan Johnsen Freberg, Josefine Marie Johnsdatter Freberg, Peder Johnsen Aas.
Foran fra venstre: Nils Haralstad Pukerud og deres sønn, Augusta Marie Johnsdatter Pukerud, John Pedersen Freberg, Maren Gulliksdatter Freberg, Olea Kristensdatter Aas, Johan Christian Pedersen Aas-Haug
.

Jeg har siden Jul kjørt melk til Horten 2 gange i Ugen for ikke at have for meget av Gangen da afsætningen er temmelig jammerlig, paa grund af den daarlige Arbeidsmaade. Af Ved havde jeg mellem 4 og 5 Favne hvoraf jeg har kjørt 3 Favne. Vi har havt en fin Vinter. Kulden har et Par Gange gaat op til 12 a 13 grader men saa har det kun været nogle faa Dage saa har den igjen faldt ned til tæt ved og under Frysepunktet.

Efterat et Par smaasneer vi havde som gav lidt Føre var gaat væk igjen fik vi en 8 Dagers tid før Jul en 4 a 5 Tommer Sne der faldt pent og jevnt og således blev til et lidet pent Føre. Siden har vi havt stadigt Slædføre hele Tiden uden at Sneplaugen endnu er brugt i vor Rode, ja uden at vi engang har været paa Veien og gjort noget slags Arbeide i Vinter. I dag som er Søndag sneer det, nu, vi faar vel have Stygt Veir og Føre i Vinter ogsaa.

Aflen ifjor har jeg tiet for længe med at optegne saa jeg næsten har glemt Mængden, men jeg tror den var omtrent som følger: 

Rug 5 Tønner                                       5 Tønner

Hvede                                             5 1/2 Tønner

Byg                                                6 1/2 Tønner

Havre                                                20 Tønner

Potteter                                             27 Tønner

Hø                                                     60 Las

Thimotheifrø omtr .                             35 Pund

Vinteren holdt ved at være pen helt til det sidste, saa vi slappent med Veiarbeide, vi var kun afsted og skuffede Føike en gang og brødte et Par Gange. Kulden var temmelig paaholden, en enkelt gang 18 af 19 Gr., saa Føret holdt sig temmelig godt. Vi hadde på grunn av den stærke Kulde, temmelig megen Tæle saa det har gaaet noget sent med Vaaren.
I gaar begynte vi lidt paa Plaugaanen, vi sadte lidt Potteter nede under Haugen og i morgen tænkte vi at begynde paa Vedestykket, men det er vaadt endnu.

Vi blev klar Plaugaanen den 24. Mai med undtagelse af lidt Kogkjøring. Kreaturene slipte vi den 7de Juni. Derefter holdt det paa med taalig jævnt Regn men lidt Varme helt til ved St. Hanstider, en Nat til Lørdag var det endog saa koldt at vi mærkte den kunstige Eng havde taget Skade. Dog kan vi ikke klage, det tegner sig ganske godt. Høaanen begyndte vi den 13de Juli, blev klar at slaa den 25de, samt at kjøre Hø den 27de Juli.

Vi havde stadigt Veir saa at vi fik svært godt Hø. Mengden var sa middels omtr. 63 Las. Det stadige Veir som vi havde i Høaanen har gjort at Ageren har standset i Vægsten især de tidlig saade, og det ser ud at vi faar en tidlig Skuraan. Vi har denne Uge skaaret Rugen omtr. 176 Røk (Rauk).

14/8-1870. Det var saavidt at vi biede til mandagen den 5te Juni før vi slipte Kreaturene og Plaugaanen begynte vi den 10de mai og blev klar den 27de.

Vi havde tør pen Plaugaan men det holdt ogsaa paa at være tørt en tid bagefter tilligemed Kulde helt til i Juni da fik vi Føieligt veir. Dette var imidlertid vel fint for tørlendte Eiendommer som her paa Øvre Aas, de gaarde derimod der var sidlændte og kolde stod sig, thi der var det ingensteds kommen enda, men da kom det i en Fart baade tykt og langt, hvor imot det her hos oss grode lidt tyndt Fjusk medens Tørveiret varede som allerede var til og modnede da regnet kom og kunne saaledes ikke faa riktigt godt deraf.

Følges blev at Hømengden har faldt svært ujevnt i aar paa de forskjellige Bruk og Strøg, alt i Forhold til Beliggenheden. Vi begyndte at slaa den 21de Juli og blev klar at slaa den 8de og høie den 10de August. Altsaa sent paa Aaret efter som vi har været vant til nu i flere Aar, men Veiret var godt saa vi fik velbjerget Hø, skjønt kanskje lidt mindre end ifjor.

[ Toppen av siden ]

 

Klikk for å forstørre Else og Mathias Kjær med et forsterbarn (Oskar) ca. 1915Kjær og et fosterbarn (Oskar) ca. 1915

Potteterne havde vi allerede hyppet omtrent den lde Juli, og de tegnede sig meget godt enda. korn og Potteter blev godt indhøstet og det første slog godt til især hvad Byg og Hvede angik. Pløiningen og Tærskningen gik noksaa godt skjønt jeg intet kunde gjøre derpaa jeg fik en lang Giktfeber som begyndte den 18de Oktober og holdt ved en 7 ugers Tid, Hvilket var slemt da jeg var alene og regne for paa Mandfolksiden, men saa var Folk saa snille at de hjalp. Guttene hos Anders Haug og Casper var her og pløide. Johan Freberg gjorde Hortensreisen og Træskningen udførte de sammen her i Fællesskab -saa Gud sendte Hjælp dengang ogsaa.

1872 fik vi pen Høavling omtr. 70 Las, men i 1873 fik vi enda mere nemlig 102 Las altsaa en meget stor Forskjæld men det er nok saa paa andre Steder ogsaa, thi ældre Folk siger at de ikke kan huske sligt Høaar. 1874 derimot fik vi lidet Hø - det mindste vi noget Aar, indtil da, havde faat nemt 48 Las. 1875 var derimot et temmelig godt Aar, der var vel ingen overvættes Mængde af Hø (62 Las) men det var velbjerget og saa fik vi en meget pen Afl. af Korn og især Rug.

Aar 1876 fik vi lidet Hø enda mindre end i 1874 nemt 38 Las. Dertil kom at Kornet paa Grund af den tørre Sommeren før Skuraanen blev meget smaat og daarligt og siden sadte det sig i med Regnveir saa vi ikke fik Høstet ordentlig det som var heller uden Rugen. Bygget og Havren blev liggende ude og tog Skade hvilket blev Tilfældet med Hveden ogsaa. Potteterne blev saa middels men det var svært blødt at faa dem op.

[ Toppen av siden ]

Denne Høst var vi altsaa mindst forsynet med For til Kreaturene af de Aar vi havt Besætning og følgelig maadte vi indskrænke Antallet. Vi havde nemlig Hæst 6 kjør 3 kviger og 3 sauer og af disse besluttede vi os til at forsøge at overføde 1 Hæst 4 kjør og 1 Kvige som skulde bære den 30de April samt en Høstkalv. Altsaa slagtede vi Sauene 2 aarsgamle Kvier og 1 gammel Ko samt solgte en gammel Ko til slagt.

Men uagtet vi altsaa ikke havde stort mere end omtr. 2/3 af Besætningen mod vi pleier saa faar vi dog meget forlidet For, især da det ser ud til at vi faar en svært sen Vaar. Vi kjøbte af Otto Tangen 8 Skipund Hø af 3 1/2 Spd. men det blir vist meget forlidet, ligesaa har vi kjøbt 7 a 8 Sække Affald til omtr. 11 Shilling pr. Sæk. Men som sagt det ser langvarigt ud thi vi har endnu 2 a 3 Fod Sne paa Jordene ser som han ligger jævn og i Skoven er det vel dobbelt saa meget, thi da vi ikke har havt nogen Regn saa er det kun paa Jorderne han har minket noget af Solen.

Kulden holder ved om Nætterne saa at man igaar kjørte Skaren og idag gik vi den tversover Jordene til Kirken. Høet er nu 'ope i 6 a 8 Daler herigjennom og der siges at der paa Stavangerkanten har været betalt 12 Spesidaler pr. Skippund ved Tilslaget paa Auktion.

Skrevet den 6de Mai 1877.

For å forstå vekt og mynt har vi satt opp en liten oversikt:

1 skålpund 2 merker = 32 lodd = 128 kvintin = 512 ort = 498 gram.
1 skippund 20-lispund = 320 skålpund = 159,39 kg.
1 spesidaler 5 ort = 120 shilling = 4 kroner.
1 tønne = 144 potter = 4,5 kubikkfot = 139 liter.
1 tønneland = det arealet som kunne tilsås med 1     tønne såkorn
= 40 000 kvadratfot = 3,937
    dekar.        
|1 røk = 1 rauk = 4-6 kornband stablet opp mot hverandre for å tørke.

Peder Johnsen Aas holdt i sin dagbok også regnskap over tjenestepikene. Disse kom normalt til gårds i slutten av oktober eller i slutten av april, som var de vanlige bytteperiodene. De ble engasjert for enten et halvt eller et år av gangen. I det følgende er det et år det dreier seg om:

Hanne Cesilie kom hid den 25de April 1872 og skal have i Løn 2 par Støvler, enten 10 Spd. i Pengeløn, eller 7 Spid. og Uldverkenkjole.

Derpaa har hun paa forskjellige Tider Bekommet:

2 Spd 2 Ort  12 Shilling
Til Assuransen        5    "
Et Brev      12    "
Et do (ditto)        4    "
Traad         2½ "
Oktober 6te til S.Frebergsvik 1  " 2  " 12    "
I Julen til do for Busserullen       8    "
½ Merker Uld      12    "
Til Parapluien     12    "
Haarnet       3    "
Lotteriet       4    "
Fastelavn  1  "    
Brev       5    "
I Værkenet   4  "   9    "
Kontant   1  " 19½ "
Som gjør det overstaaende Beløp 7  "    
     

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside