Borreminne hjemmeside

Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

 

Borre Historielag - en 10-årsberetning

av Brit Stuksrud

30. mars 1978 ble det holdt et møte på Borre ungdomsskole for å undersøke interessen for å danne et historielag i Borre.

Ideen hadde ligget i luften en tid, og det var Hans Chr. Oset, som sammen med kultursekretær Jørn Freberg - dro det hele igang. Uten sistnevntes iherdige innsats ville Historielaget trolig aldri sett dagens lys. Med en aktiv penn i lokalavisen Gjengangeren, hvor han på denne tiden var redaktør, la han grunnlaget for møtet på ungdomsskolen hvor flg. interimstyre ble valgt:
Bergljot Elset
Ingvar Wistrøm
Erik Schou Eriksen
Hans Chr. Oset
Ann Christin Wøyen

På møtet kåserte Alf Breda og viste lysbilder om historiske steder i Borre og omegn. Interimstyret hadde tre forberedelsesmøter og arrangerte dessuten en tur til Vestfold Fylkesmuseum.

Det konstituerende møtet for Borre Historielag ble holdt 31. oktober 1978 på Borre menighetshus. Vårt historielag var det 12. i rekken av historielag i Vestfold. Det første styret ble valgt. Erik Schou Eriksen ble den første formannen, og nestformann ble Helga Hem Olafsen. Kristian Syvertsen ble valgt til kasserer og Ann Christin Wøyen ble sekretær. Jørn Freberg valgtes til styremedlem. Kveldens foredragsholder var fylkeskonservator Eriksen. Han snakket om hvordan hans historielag skulle ha sett ut.

I løpet av det første året fikk Historielaget 80 betalende medlemmer. Styret lagde lover som ble godkjent på det første årsmøtet. Paragraf 1. lyder: "Borre Historielag har som oppgave å vekke og styrke den historiske interessen i bygda. Laget vil verne om kulturminner og søke å ta vare på den kulturarv som tidligere slekter har etterlatt seg".

I april 1979 arrangerte Historielaget et møte på Vadlatun som vakte stor interesse. Hele 130 stykker møtte fram for å høre professor Sverre Marstrander fortelle om Ynglingeætten og dens tilknytning til Borre og Borrehaugene.

På årsmøtet dette året tok formannen Erik Schou Eriksen medlemmene med på en frimerketur i Norgeshistorien. I 1979 ble det også kjent at den gamle, verneverdige skyss-stasjonen Bruserød på Nykirke skulle ut på salg. Borre sosialstyre hadde arvet gården, og historielaget var interessert i å overta den.

Om høsten i -79 arrangerte Historielaget en markvandring i Nasjonalparken. Hans Chr. Oset var guide. Dessuten kåserte forfatteren Kåre Holt om kong Sverre på et møte på Vadlatun noe senere på høsten.

Borre Historielag og Borre kunstutvalg arrangerte i 1980 et fellesmøte hvor Else Berntsen Aas og hennes mann kåserte i ord og bilder om Selma Lagerløf og hennes Värmland.

9. april møtte over 70 stykker opp for å høre professor Magne Skodvin fortelle om vår vei inn i krigen. I forbindelse med foredraget hadde det blitt laget en liten utstilling av kunngjøringer, forordninger og bilder fra krigens dager. På årsmøtet 1980 ble Steinar Alsvik valgt inn i styret, men Helga Hem Olafsen gikk over i valgkomiteen.

Laget hadde hatt en besiktigelsestur til Bruserød i mai hvor 30 medlemmer var med. Styret fikk fullmakt til å innlede forhandlinger om kjøp av Bruserød. Etter forhandlinger med grunneierne ble prisen satt til 125.000 kroner. Et nytt medlemsmøte ble holdt på Bruserød, og styret fikk fullmakt til å undertegne kjøpekontrakten på vegne av Historielaget. En økonomikomite for Bruserød ble dannet. På dette tidspunkt hadde laget kommet i gang med en fotogruppe med Sveinung Jenssen som leder.

Høsten 1980 arrangerte historielaget en omvisning i Marinemuseet med Casper Westby som guide. Dessuten kåserte Erlandsen fra Riksarkivet, på et møte noe senere på høsten om Riks- og Stadsarkivet. Dette ble fulgt opp på med en busstur inn til Riksarkivet, hvor to arkivarer viste rundt, og det ble studert en rekke data og dokumenter som hadde tilknytning til Borre.

I begynnelsen av 1981 går kjøpet av Bruserød i orden. Kjøpesummen ble dekket med midlertidig lån i Borre Sparebank, andelsbrev, lotterioverskudd og gave fra Borre Sparebank. Årsmøtet 1981 valgte ny sekretær, Bjørg Hordnes. På møtet viste Sveinung Jensen lysbilder fra Gamle Åsgårdstrand og Borre. Odd Aasen kom med opplysninger om bildene som ble vist.

Historielaget satte også på denne tiden i gang arbeidet med minneoppgave for eldre, dessuten begynte man dugnadsarbeider på Bruserød.

I oktober -81 reiste 15 medlemmer på tur til Blaafarveværket. Neste tur gikk til forsvarsmuseet i Oslo. Der ble historielagsmedlemmene vist rundt av kaptein Melsæther.

Amanuensis Ø. Rian har skrevet bok om Vestfolds historie 1671 til 1828. Han fortalte på et historielagsmøte om boka si. Det dreide seg for det meste om Jarlsberg og Laurvig grevskap.

På årsmøtet 1982 snakket Ingrid Semmingsen, som var professor i historie ved Universitetet i Oslo, om utvandringen til Amerika.

På årsmøtet 1983 ble Steinar Alsvik valgt til ny formann i Historielaget. Et nytt styremedlem, Rolf Einar Nilsen, kom med i styret. På møtet kåserte amanuensis Bottolv Helleland om inndelingen av norske steds- og gårdsnavn og deres betydning. I 1983 kom ideen om å lage et årsskrift fram for første gang. En redaksjonskomite ble nedsatt, bestående av Helga Sem Olafsen, Hans Chr. Oset, Steinar Alsvik og Rolf Einar Nilsen.

Liv Eyde Bø innbød Historielaget til omvisning på Semb Hovedgård. Mange medlemmer tok imot denne innbydelsen og Liv Eyde Bø orienterte selv om hovedgårdens historie. Professor Jacob Jervell gjestet historielaget 6. desember 1983. Vadlatun var fullsatt da Jervell innledet sitt foredrag om "den historiske Jesus".

På årsmøtet 1984 holdt Erik Schou Eriksen foredrag om den amerikanske borgerkrigen. En populær gatevandring ble arrangert av historielaget i mai -84. 50 medlemmer var møtt fram da Odd Aasen ledsaget de fremmøtte gjennom Åsgårdstrand. Det var også mange interesserte som var med høsten -84 da det ble arrangert tur med buss til Høvikodden for å se emigrantutstillingen. 

I november -84 åpnet det nye biblioteket i Horten sine dører for historielaget. Bibliotekar Hellum redegjorde for bibliotekets tilbud, spesielt det lokalhistoriske. Fylkesbibliotekar Britt Kjæraas ga en orientering om bibliotekenes tjenester og funksjoner. Rett før jul -84 kom professor Olav Bø og kåserte om gamle juleskikker. Det var mange interesserte som var kommet for å høre ham. Borre musikkorps spilte flere stykker med tilknytning til årstiden.

Hele 85 personer ville være med på tur i februar -85 da Historielaget dro på tur til gamle Akers Mek. Verksted for å se utstillingen "Pompeii lever". Guidene fortalte om Pompeii, og alt det som utgravningene hittil hadde resultert i. Rolf Kristensen holdt et engasjerende kåseri med lysbilder fra Åsgårdstrand og omegn. Han oppfordret de som hadde gamle skutebilder til å låne dem ut til avfotografering.

Årsmøtet -85 valgte Brit Stuksrud som ny sekretær. På møtet holdt konservator Per Thoresen et foredrag med lysbilder om middelalderkirker i Vestfold. Borre kirke er en vakker kirke som vi kan være stolte av, men den gjeveste i Vestfold, mente Thoresen, var Tjølling kirke. Slektsforskning og utvandring fra Borre var emnet på et møte der Jon Erik Berg-Hansen kåserte. Berg-Hansen har drevet med slektsforskning i mer enn ti år og har gitt historielaget rettinger og tilføyinger til Borre bygdebok.

Et nytt møte ble holdt samme høst der lederen for utgravingene i Tønsberg, Jan Brøndalsmo, kåserte og viste lysbilder om "hva funnene forteller". Brøndalsmo har arbeidet som arkeolog i Tønsberg i 15 år. Borre historielags årsskrift, Borreminne -85, ble ferdig rett før jul. Historielaget hadde også et lotteri gående, som innbrakte ca. 20.000 til Bruserød. Det ble nedsatt en komite for å arbeide med registrering av Widerø’s bildesamling.

Konservator Egil Mikkelsen fra Oldsakssamlingen ledet i sin tid utgravningene av steinalderboplassen i Frebergsvik, et arbeid han tok magistergraden på og hvor det ble gjort mange interessante funn. På årsmøtet -86 kåserte Mikkelsen og viste lysbilder fra steinalderlivet i Frebergsvik. 
I juni -86 dro 20 historielagsmedlemmer til Høyjord stavkirke der de fikk omvisning. I juni fratrer også Steinar Alsvik som formann på grunn av flytting til Trondheim. Jørn Freberg trer inn som formann i stedet. 
Også Borreminne -86 ble ferdig rundt juletider. Borreminnes formål er å spre stoff om bygda, samt samle inn penger til lagets drift.

Årsmøtet 1987 på Vadlatun valgte Erik Schou Eriksen som nestformann og Jørn Freberg som formann. Deretter holdt museumspedagog Håkon Østmo et lysbildeforedrag om middelalderen. Medlemmene fikk særlig innblikk i middelalderlivet i Tønsberg. Borreminne -87 ble ferdig på nyåret.

Årsmøtet -88 valgte Erik Schou Eriksen som ny formann. Tom Aas-Haug ble nestformann og Lars Frebergsvik ble nytt styremedlem. Finn A. Wang kåserte deretter om middelalderætter i Vestfold.

Det har blitt nedsatt en fotogruppe på Nykirke i historielagets regi. Gruppa består av Sveinung Jenssen, Lars Frebergsvik, Oddvar Flaaten og Terje Korterød. De har påtatt seg å samle inn og avfotografere gamle bilder. Gruppa er godt igang med arbeidet som kanskje kan resultere i en utstilling på Bruserød. I april -88 ble det sendt et radioprogram om Bruserød og Borre Historielag i Radio Horten.

Høsten 1987 bevilget Borre kommunestyre 150.000 kr. til arbeidet på Bruserød. Utallige dugnadstimer er nedlagt på Bruserød opp gjennom årene, og nå er det rett før vi kan ta i bruk noen av rommene.

Borre Historielag har også i flere år vært med på å arrangere Borreutstillingen. Den siste utstillingen, som var i -86, hadde temaet fiske og fangst.

Historielaget har gjennom årene mottatt en rekke gaver, både fra enkeltpersoner og institusjoner.

Medlemsmassen har økt fra 80 i 1978 til rundt 200 i dag.

Styret i Borre historielag 1978-1988

Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside