Borreminne hovedside


Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk


 

170 navn i Borre søker mer historie

Av Hans-Christian Oset

I 40 år hadde Borre en bygdebokkomité før Eyvind Lillevold ble engasjert til oppdraget å skrive bokens gårds- og slektshistorie.

Da han tok fatt, også det snart 40 år siden, var planene for boken i store trekk fastlagt. Komiteen hadde besluttet at boken bare skulle medta eiendommer med matrikkelskyld fra 50 øre og oppover. Flere småbruk og husmannsplasser kom derfor til å falle utenfor bokens ramme. Jon Erik Berg-Hansen pekte på denne svakhet ved bygdeboken i "Borreminne '86".

En tid etter dette tok jeg denne saken opp i lokalavisens spalter. Da Lillevold begynte sitt arbeide i 1949 var en rekke av disse smågårdene bebodd, på flere av dem ble sogar jordveien drevet, og på noen satt det hjemmelshavere som hadde vært familiært tilknyttet småbrukene i generasjoner.

I løpet av de siste to-tre tiår er de fleste av husmannsplassene og en rekke av smågårdene nedbygget eller slettet på grunn av strukturendringene i jordbruket. Familiene er forlengst flyttet ut. Det er ikke lenger så mange som kan fortelle om livet og menneskene på disse plassene.

I motsetning til de større gårdene er husmannsplassene og småbrukene ikke mye omtalt i registre, tingbøker og andre skriftlige kilder. Å rekonstruere deres historie er derfor ofte et møysommelig detektivarbeid som både krever tålmodighet og tid.

Borre kommunes ansvarlige politikere og kulturmyndigheter er mer enn en gang anmodet om å ta skritt til å få rettet opp denne mangel ved bygdeboken. Samtidig som bokens gårds- og slektshistorie burde vært korrigert og oppdatert. En rekke feil i registrene er påpekt av bl.a. Marinemuseets mangeårige bestyrer, kommandørkaptein Rolf Jensen, Åsgårdstrand og av slektsforskeren Jon Erik Berg-Hansen, Åsgårdstrand,

Nå får Borre kommune tilbake annekset Horten som ble skilt ut som egen kommune i 1858. En annen svakhet ved Borreboken blir da mer iøynefallende enn før, nemlig den at gårds- og slektshistorien innenfor nye Borre kommunes to byer, Horten og Åsgårdstrand, ikke er medtatt i bygdeboken. Rett nok er en del av disse byenes gårds- og slektshistorie medtatt i Baggethuns Hortensbok og Spillings Åsgårdstrandsbok, men bare en del, og ikke den delen som det hadde vært kanskje størst behov for å få kartlagt og nedtegnet: De små brukenes historie.

Da jeg tok denne saken opp i Gjengangeren tidlig i 1987 var det med tanke på å få respons fra lesere i bygd og by, slik at vi i "Borreminne '87" kunne komme igang med historien om husmannsplassene og småbrukene i Horten, Borre og Åsgårdstrand. Avisen sa seg villig til å stille spalteplass til disposisjon for alle som hadde noe å fortelle. Det kom bare et par-tre bidrag.

Smia ved Falkenstensveien - Klikk for å forstørre

Den gamle smia ved Falkenstensveien som Erling Moen mintes i en artikkel i Gjengangeren våren '87

Nå gjentas oppfordringen her i årsskriftet. La redaksjonskomiteen for Borreminne få vite alt dere vet om navn, beliggenhet, familie, historikk, beretninger, sagn osv. - kort sagt all historie som knytter seg til småplassene i gammel tid, ja, også mellomkrigs- og etterkrigsårene opp til i dag. Ikke noe bidrag er for lite i denne "Jakten" på lokalhistorie. Skriv ned det du vet om husmannsplasser, småbruk, skomakerstuer, smier, fiskestøer, utløer, sagbruk, kverner, møller, teglverk, bygselplasser, skogstykker, løkker, utslåtter og teiger av alle slag. Her er en navneliste som ikke på noen måte er komplett. Noen av disse navnene er velkjente, men felles for alle navn er at vi i Borreminne - redaksjonen gjerne vil vite mer om dem. Det gjelder:

Orerønningen

Husmannsplassene i Frebergsvik, på Løvøya, Østerøya, Mølen, Mellomøya og Vealøs.

Mellomløkken

Såta

Grindeløkken

Jota

Steinsnes

Ramsli

Tuftestua

Saltubakken

Bakkenteigen

Veggstua

Bækken

Bakken

Sandbakken

Blekket

Teienskogen

Masterønningen

Båhus

Fuglesangen

Løftstvedt

Boesen

Fuglesangløkka

Bollerød

Vassmarken

Strandskogen

Damløkken

Piekhagen

Tjomeløkken

Snekkerstua

Teppe (a)

Timiansløkken

Damrønningen

Smedrønningen

Eidsvaag

Ollemyra (Horten)

Øderønningen

Smedengen

Fleskåsen

Hallingstad

Bergstad

Granli

Rishagerød

Sandebrakka

Skilnan

Mastebakke

Holland

Skilnanrønningen

Hallingrød

Nøisom

Tørkop (i Borre)

Lillerønningen

Ødegaarden

Løvli

Søndre Rønningen

Westeraas

Skoppumsteien

Myren

Skavli

Knatten

Skullestad

Brom

Bakke (Føske)

Knippa

Eikenes

Halvorsrød

Læretmyra

Dampejordet

Lindhjem

Kværne

Smedstua

Liverød

Jydestranden

Bjerkerønningen

Utheim

Gimle

Bjerkerød

Åsrød

Glitre (Jahrelunden)

Gjedde

Gulbrandsrød

Kjoneåsen

Nygård

Klokkerkleven

Hovet

Drasund

Klokkerkottet

Støperihagan

Øya

Fukla

Kuskestua

Lort

Myra

Susingstua

Vegg

Løken

Hegnsrød

Kjølhalskogen

Skog

Olderød

Eiken

Lia

Stettemyr

Haugen

Hegnen

Duvre

Skjedrum

Kirkeenga (Semb)

Presterusta

Glitre (Kirkebakken)

Myrestrand

Gunnerød

Råen

Kirkefloeren

Skravlestad

Reirstad

Usulsvøen

Bakke(n)

Viulsrød

Fredheim

Granholt

Ekelund

Rovetangen

Sjølyst

Kopperud

Spillmannsteinen

Solvang

Thorud

(Frebergkastet)

Vestby

Sydvang

Tveitaneeie

Duerød

Eikeberg

Herberg søndre

Tyvkjellerbakken

Kongstein

Hønntvedt

Kalven

Bruserødteigen

Teiehaugen

Øde-Vold

Haga (Reier)

Teien (Plassen)

Kongstad

Tiørn

Såeskogen

Granly

Øyine

Såteskogsbakken.

Øde-Røren

Svida

 

Grønlien

Græifua

 

Røestranden

Bilisitsøyen

 

Ialt 170 navn som søker sin historie. Skriv ned hva du vet om disse navn og send opplysningene til Hans-Chr. Oset, Gjengangeren. Helga Hem Olafsen, Biblioteket Horten eller Jørn Freberg, Kulturkontoret, Horten.

 Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside