Borreminne hovedside


Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk


 

Reisen fra Bruserud

Hans-Christian Oset

I Borreminne 1985 skrev jeg en artikkel, «Brevet fra Bruserød», beretningen om hvordan eldstejenta Julie Sofie, 16 år gammel, en sommerdag i 1885 satte seg ned og skrev til sin gode venninne Nora Aas på nabogården Kjærran. 
Hensikten med artikkelen var, foruten å gi et tidsbilde av Bruserud for 100 år siden, å bringe litt «liv» inn i stuene på den gamle skyss- og gjestgivergård som Borre Historielag har gjort til sitt restaureringsobjekt.

Det var min hensikt å bidra ytterligere til dette i år. Jeg hadde truffet en avtale med gårdbruker Leif Sundby på nabogården Bakke om at han skulle berette minner fra Bruserud og gårdens folk under et møte som Borre Rotary holdt på gården i sommer. Det skulle ikke gå slik. Leif Sundby ble syk. Ved hans bortgang mistet Borre den som best kunne ha berettet om livet på Bruserud, slik han erindret det fra han som 12-åring kom til Bakke.

Da jeg var på Bruserud for å forberede dette møtet, fant jeg bak noen takbjelker på loftet en gammel skolestilbok som den yngste av barna på Bruserud, Karl Johan Georg, har ført seks velskrevne stiloppgaver inn i. Den siste av den som heter «En gaard i Jarlsberg» ble lest opp på møtet. Den beretter løst og fast om livet på Bruserud gjennom skiftende årstider, og vil kanskje ved en senere anledning bli gjengitt i Borreminne.

Tre av de andre stilene har også lokalhistorisk interesse. Den ene heter «Foredragsmøtet» og beretter interessant fra et foredrag som lege Blich-Holst holdt på Sverresal ungdomsskole 9. desember 1903. Emnet var den tids store folkesykdom - tuberkulosen. I tillegg til denne hovedposten holdt sognepresten i Borre (1897-1912) Johan Nordal Brun von der Lippe foredrag om bibelkritikk. Han var, som mange vil vite, formann såvel i Borre skolestyre som i amtsskolestyret. I Borrebokens skolekapittel omtales han som en stor foregangsmann både som prest og skoleleder. Georg Bruserud gir et kort, men poengtert resyme av von der Lippes foredrag. Endelig ga foredragskvelden på amtsskolen på Sverresal plass for et foredrag om sløyd ved lærer Langeland og om en reise til Danmark som amtskolebestyrer Vold hadde foretatt.

Nykirke stasjon var utgangspunkt og endestasjon for elevenes utflukt dengang for over 80 år siden. 
(Foto: Hans-Chr. Oset).

Det vi skal hygge oss med i denne artikkelen er imidlertid en annen og meget kortere reise. Stilen heter «Turen til Tønsberg», et artig tidsbilde, skrevet av en observant 15-åring, som fikk karakterene 2,5 - 2,5 og l blank for henholdsvis innhold, rettskrivning og orden. Vi beholder sprogdrakten fra 1903:

Skolestil "Turen til Tønsberg"

 

Georg Bruserud har sløyfet sitt kongelige fornavn Karl Johan på omslaget til stilboken. Inne i boken lå et annet minne fra Bruserud, en innbydelse fra foreldrene Peder Jørgensen Bruserud og hans hustru Hanna f. Sjue til herr H. Hansen «om at hædre vor afdøde søn Hans Bruseruds Minde ved at ledsage hans jordiske Levninger til Graven Tirsdagen den 12. september 1905, samt følge med tilbage fra Kirken til Middag«. 
Den meget forseggjorte innbydelse er ført i pennen med samme vakre håndskrift som i stilboken og som Georg fikk I blank for. Hans Kristian Bruserud som ble stedt til hvile i unionsoppløsningens bevegede 1905 var nr. 3 i rekken av de seks barna på den første Hans Kristian, odelsgutten, døde knapt årsgammel i 1872. Året etter kom Hans Kristian II. Og han ble altså bare 32 år gammel. 
Karl Johan Georg Bruserud ble gift med Elida Rønåsen fra Solør. Han døde i 1940.

Til slutt skal kort bemerkes at familien i de her nevnte skriftstykker konsekvent bruker formen Bruserud som familienavn. Når rød-formen er benyttet i Borreboken og siden i forbindelse med Historielagets overtagelse av gården er det derfor ikke helt korrekt. Borre kommune vedtok i forrige måned å benytte den gamle formen Bruserud på veien. Historielaget bør nok tilstrebe det samme i fortsettelsen.

 Tilbake ] Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside