Borreminne hovedside


Borreminne hovedside

Om Borreminne

Årgangene

Hefteinnhold

Register

Søk

 

Forord

Borre Historielag gir med dette ut det vi håper skal bli første hefte i en årlig skriftserie med lokalhistorisk stoff fra Borre.

Borre historielag ble stiftet i 1978 etter initiativ fra Hans Chr. Oset og har som formål å verne om kulturarven og ta vare på historisk kunnskap og tradisjon fra Borre. Drivende krefter i laget har fremfor noen vært Erik S. Eriksen, som første formann og Kristian Syvertsen, lagets kasserer, men mange andre, både i og utenfor styret, har støttet trofast opp om arbeidet.

Laget har holdt en lang rekke møter med foredrag om historiske emner, og ved siden av dette har kjøpet og restaureringen av gården Bruserød vært vår hovedoppgave.

Nå lanserer vi altså et årsskrift, og vi håper at dette skal bidra til å aktivisere arbeidet med å samle og utgi lokalhistorisk stoff. Ved å lese artiklene i dette heftet vil kanskje noen oppdage at de selv også sitter inne med kunnskaper eller kildemateriale av interessefor bygdas historie. Historielaget vil i så fall være interessert i å trykke dette i senere årshefter.

Redaksjonskomité for dette heftet har vært Steinar Alsvik, Rolf Einar Nilsen, Helga Hem Olafsen og Hans Chr. Oset. Vi takker bidragsytere, annonsører og trykkeri for god hjelp og samarbeid.

 

Ett nivå opp ] Neste ] [ Toppen av siden ]

 

Copyright: Borre Historielag, Borreminneredaksjonen
Vevutgave: Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Borre Historielag
Borreminne hovedside